Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница нидерландски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Лихви

Нидерландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

В Нидерландия има законна лихва. Това е лихвата, която по силата на закона може да се претендира от кредитор в случай на забава на плащане от страна на длъжника.

Прави се разграничение между законната лихва за нетърговски сделки (член 6:119 от Гражданския кодекс) и законната лихва за търговски сделки (член 6:119a от Гражданския кодекс).

Законната лихва за нетърговски сделки се прилага по отношение на всички договори с частни физически лица или потребители.

Законната лихва за търговски сделки се прилага по отношение на всички договори с предприятия и организации от публичния сектор.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Законната лихва по нетърговски сделки е 2 %. Законната лихва за търговски сделки е 8 %.

Законната лихва може да варира.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Последна актуализация: 16/11/2022

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.