В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Лихви

Северна Ирландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Що се отнася до ситуацията в Англия и Уелс, законната лихва е лихвеният процент, който законът предвижда, че може да бъде приложен към непогасено вземане за парична сума по търговско задължение. Законна лихва може да се претендира въз основа на Закона за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г. Законната лихва не се прилага при продажбата на потребители. Както продавачът, така и купувачът трябва да действат в търговско качество.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законната лихва

(ако е необходимо, например забава, потребителски договор и др.)

Правно основание

Максимална ставка от 8 % върху общите и специалните обезщетения за вреди.

Важна бележка: Това не е същинска „законна лихва“, а по-скоро лихвени проценти, които се прилагат извън приложното поле на Закона за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г., т.е. нетърговска, проста лихва.

През последните няколко години съдилищата обичайно, по собствена преценка, присъждаха лихва от 2 % за общи обезщетения за вреди (от датата на връчване на поканата за изпълнение) и 6 % за специални обезщетения за вреди (от датата, на която е претърпяна загубата).

Тази практика беше потвърдена в решението по дело McDowell/Smyth and MIB (1996 г.).

Правомощията на съдилищата да прилагат по своя преценка и да присъждат проста лихва върху задълженията и обезщетения за вреди се съдържат в:

член 45A от Наредбата за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1980 г.; и

член 33A от Закона за правораздаването (Северна Ирландия) от 1978 г.

8 % над основния лихвен процент на Bank of England (английската централна банка).

Референтната ставка на Bank of England се определя веднъж на всеки шест месеца — на 30 юни и 31 декември.

Основният лихвен процент на 31 декември ще бъде използван за задълженията, които са били просрочени между 1 януари и 30 юни. Лихвеният процент, който е в сила на 30 юни, ще бъде използван от 1 юли до 31 декември.

Предприятията и органите на държавна власт имат законово право да искат лихва за забавата на търговски задължения, произтичащи от договори, сключени от 7 август 2002 г. нататък.

Законната лихва може да се претендира след получаване на просроченото плащане. Давността в Северна Ирландия е шест години. Лихвата обикновено започва да тече 30 дни след датата на падежа и ако е била поискана. Договор не може да изключи прилагането на законна лихва, но не е задължително тя да бъде ефективно поискана.

Закона за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г.

Наредба № 3 за забавата на търговски задължения (лихвени проценти) от 2002 г.

Правилата за забавата на търговски задължения от 2002 г.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Изчисляването на дължимата лихва е просто. Първо се изчислява каква би била лихвата за цялата година. Това става чрез умножаване на дължимата сума по общия лихвен процент (основен лихвен процент плюс 8 %). След това се изчислява дневната лихва, като годишната лихва се дели на 365. По този начин дължимата лихва се изчислява чрез умножаване на дневната лихва по броя на дните забава. Начисляването на лихвата става върху брутния размер на задължението, включително всеки елемент на ДДС, но върху лихвата не се плаща ДДС.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да намерите съответното законодателство на следните връзки:

Закон за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г.

Наредба № 3 за забавата на търговски задължения (лихвени проценти) от 2002 г.

Правила за забавата на търговски задължения от 2002 г.

Наредба за дейността на окръжните съдилища (Северна Ирландия) от 1980 г.

Закон за правораздаването (Северна Ирландия) от 1978 г.

Последна актуализация: 12/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.