Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница полски е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Swipe to change

Лихви

Полша
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Съгласно член 359, алинея 1 от Гражданския кодекс от 23 април 1964 г. (публ. във Вестник за закони (Dziennik Ustaw) от 2014 г. под позиция 121, с измененията, наричан по-нататък „ГК“), лихва по парична сума се дължи само на основание правна сделка, правна норма, съдебно решение или решение на друг компетентен орган. Ако лихвеният процент не е определен другояче, се прилага законната лихва в размер на основния лихвен процент, определен от Полската национална банка, увеличен с 3,5 процентни пункта.

От друга страна, що се отнася до лихвата за забава, съгласно член 481, алинея 2 от ГК, ако лихвеният процент за забава не е бил определен, се дължи законна лихва за забава в размер на основния лихвен процент на Полската национална банка, увеличен с 5,5 процентни пункта. Ако обаче за вземанията е договорен по-висок лихвен процент, кредиторът може да поиска плащане на лихва за забава в този по-висок размер.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Съгласно член 359, алинея 2 от ГК размерът на законната лихва е равен на основния лихвен процент на Полската национална банка плюс 3,5 процентни пункта. Министърът на правосъдието обявява ставката на законната лихва с обявление в полския Държавен вестник (Monitor Polski). Понастоящем съгласно обявлението на министъра на правосъдието от 7 януари 2016 г. считано от 1 януари 2016 г. годишната ставка на законната лихва е 5 %, а годишната ставка на законната лихва за забава (мораторна лихва) е 7 %.

Лихвата за просрочени плащания при търговски сделки, от друга страна, е уредена със Закона от 8 март 2013 г. относно условията за плащане при търговски сделки (публ. във Вестника за закони, от 2019 г. под номер 118), като лихвената ставка винаги се определя с обявление на министъра на развитието. Понастоящем съгласно обявлението от 14 януари 2019 г. считано от 1 януари 2019 г. и до 30 юни 2019 г. годишната ставка на законната лихва за забава при търговските сделки е 9,50 %.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

За повече информация относно настоящите ставки на лихвените проценти на Полската национална банка, включително основния лихвен процент, моля, посетете уебсайта на Полската национална банка (Narodowy Bank Polski — NBP) на адрес: http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Обявленията на министъра на правосъдието и на министъра на развитието относно ставката на законната лихва (за търговските сделки) са достъпни на уебсайта на Правителствения център за законодателство (Rządowe Centrum Legislacji — RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Последна актуализация: 16/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.