В областта на гражданското правосъдие текущите процедури и производства, започнали преди края на преходния период, ще продължат съгласно правото на ЕС. Въз основа на взаимно споразумение с Обединеното кралство порталът e-Justice ще поддържа информацията, свързана с Обединеното кралство, до края на 2024 г.

Лихви

Шотландия
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е лихвеният процент, който съгласно закона може да се прилага към непогасено вземане за парична сума. Законодателството на Шотландия действително предвижда прилагането на законна лихва в подходящи случаи.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Размер/ставка на законната лихва

Критерии за прилагане на законната лихва

(ако е необходимо, например забава, потребителски договор и др.)

Правно основание

8 %

Когато не се прилага друг законен или договорен лихвен процент, кредиторът може да предяви иск за лихва в размер на годишна ставка от 8 % върху размера на съдебно решение или извлечение от съдебно решение.

Член 9 от Закон за извлеченията от съдебни решения на шерифските съдилища (Шотландия) от 1892 г., заменен с член 1 от Закона за съда (лихви в решенията или извлеченията от решения на шерифските съдилища) от 1975 г. (SI 1975/948) и изменен с член 2 от Закона за съда (лихви в решенията или извлеченията от решения на шерифските съдилища) от 1993 г. (SI 1993/769) — определя съдебния лихвен процент на 8 % годишно.

Член 7.7 от Закона за съда (Правилник на Върховния съд по граждански дела) от 1994 г. (SI 1994/1443) — определя съдебния лихвен процент на 8 %.

Членове 3 и 4 от Наредбата за трибуналите по трудови спорове (лихва) от 1990 г. (SI 1990/479) — прилага се правилото за 42 дни и лихвата, посочена в член 17 от Закона за съдебните решения от 1838 г. (която, изменена с член 2 от Наредбата за задълженията, признати със съдебно решение (лихвени проценти), от 1993 г. (SSI 1993/564), е 8 %).

Член 8 от Наредбата за трибуналите по трудови спорове (лихви по обезщетения по дела за дискриминация) от 1996 г. (SI 1996/2803) — лихвата се прилага от деня след датата на решението по ставката, определена към този момент, от член 9 от Закона за извлеченията от съдебни решения на шерифските съдилища (Шотландия) от 1892 г.

8 % над основния лихвен процент на Bank of England (английската централна банка).

Що се отнася до търговските задължения, Законът за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г. предвижда, че лихвите се дължат за дължими вземания, за да се защитят доставчиците, чиято финансова позиция ги прави уязвими, ако изискуеми задължения бъдат плащани със закъснение, и като цяло да се възпре просроченото плащане на изискуеми задължения.

Закона за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г. (ставката, посочена в член 4 от Наредбата за забавата на търговски задължения (лихвени проценти) (Шотландия) от 2002 г. (SSI 2002/336).

Тази ставка се определя от съда.


Член 42 от Закона за Върховния съд по граждански дела от 1988 г. — лихва може да бъде присъдена, когато обжалването пред Камарата на лордовете е прекратено поради липса на съдебно преследване. Лихвеният процент, прост или сложен, е този, който се счита за подходящ от Вътрешната камара на Върховния съд по граждански дела.

Закона за обезщетенията за вреди (Шотландия) от 1958 г.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Лихви могат да се претендират от датата, на която сумата е станала дължима. Обикновено се прилага проста лихва. Когато разглежда жалба, подадена от Вътрешната камара на Върховния съд по граждански дела, Върховният съд на Обединеното кралство може да определи лихва, проста или сложна, която счита за подходяща.

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Можете да намерите съответното законодателство на следните връзки:

Закон за извлеченията от съдебни решения на шерифските съдилища (Шотландия) от 1892 г.

Закон за съда (лихви в решенията или извлеченията от решения на шерифските съдилища) от 1993 г.

Закон за Върховния съд по граждански дела от 1988 г.

Наредба за трибуналите по трудови спорове (лихва) от 1990 г.

Закон за съда (Правилник на Върховния съд по граждански дела) от 1994 г.

Наредба за трибуналите по трудови спорове (лихви по обезщетения по дела за дискриминация) от 1996 г.

Закон за обезщетенията за вреди (Шотландия) от 1958 г.

Закон за забавата на търговски задължения (лихви) от 1998 г.

Наредба за забавата на търговски задължения (лихвени проценти) (Шотландия) от 2002 г.

Последна актуализация: 13/08/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.