Моля, имайте предвид, че оригиналната езикова версия на тази страница испански е била наскоро променена. Езиковата версия, която търсите, в момента се подготвя от нашите преводачи.
Моля, имайте предвид, че версиите на следните езици вече са преведени.
Swipe to change

Лихви

Испания
Съдържание, предоставено от
European Judicial Network
Европейска съдебна мрежа (по граждански и търговски дела)

1 Законната лихва“ регламентирана ли е в държавата членка? Ако това е така, какво е определението за „законна лихва“ в държавата членка?

Законната лихва е предвидена в Испания като субсидиарно средство за защита, с което се определя обезщетение за вреди в случай на липса на споразумение между страните, когато длъжникът не е изпълнил задължението си за плащане. Тя е уредена в член 1108 от Гражданския кодекс (Código Civil), съгласно който неизплатеното задължение трябва да е парично или да бъде изразено в парична стойност.

Изрично определение на законната лихва няма.

Има обаче различни видове законна лихва. Най-разпространеният вид е посоченият по-горе, който е уреден в Гражданския кодекс. В други области обаче законът установява специални лихвени проценти, които в много случаи се изразяват в прилагане на определен процент спрямо законната лихва. Когато са приложими, тези лихвени проценти могат също да се считат за „законна лихва“, в смисъл, че са предвидени по закон. Могат да се посочат следните:

по отношение на ипотечните кредити Закон № 1/2013 от 14 май 2013 г. измени член 114 от Закона за ипотечните кредити (Ley Hipotecaria) и определи максималния размер на лихвения процент за просрочено плащане при заеми за купуване на основно жилище — когато ипотеката е върху самото жилище — като той възлиза на тройния размер на законната лихва, която понастоящем е 11,5 %;

— член 20, параграф 4 от Закон № 16/2011 относно договорите за кредити за потребители (Contratos de Crédito al Consumo) определя горна граница от 2,5 пъти законната лихва за такива операции;

— член 7 от Закон № 3/2004 относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) добавя разлика от 8 пункта (7 пункта до 2013 г.) към лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка в нейната най-скорошна основна операция по рефинансиране, проведена от нея преди първото календарно число на текущото календарно полугодие (понастоящем 0,250 %);

— по отношение на застрахователните договори с член 20, параграф 4 от Закон № 50/1980 от 8 октомври 1980 г. относно застрахователните договори (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) застрахователните дружества се санкционират при неоправдана забава на изплащането на обезщетенията на лица, които имат вземания по силата на сключени от тях застрахователни договори, като им се начислява годишна лихва, равна на законната лихва, в сила към датата на падежа на плащането, увеличена с 50 %. При това съдът не може да наложи на застрахователя годишна лихва в размер под 20 %, ако са изтекли две години от възникване на вземането, без обезщетението да е изплатено;

— присъдената лихва (interés procesal) е посочена в член 576 от Закон № 1/2000 от 7 януари 2000 г. относно гражданското производство (Ley de Enjuiciamiento Civil), според който, след като решение или определение, с които се разпорежда плащане на парична сума, бъдат постановени на първа инстанция, на кредитора се дължи годишна лихва в размер на законния лихвен процент, увеличен с два пункта, или в размер на лихвения процент, уговорен между страните, или процент, предвиден със специална законова разпоредба.

2 Ако е предвидена законна лихва, какъв е нейният размер/ставка и какво е правното основание за прилагането му/ѝ? Ако са предвидени различни ставки на законната лихва, какви са обстоятелствата и условията за тяхното прилагане?

Лихвеният процент се предвижда в законите за бюджета за всяка финансова година.

За 2016 г. той е предвиден в 34-ата допълнителна разпоредба към Закон № 48/2015 от 29 октомври 2015 г. относно общия държавен бюджет (Presupuestos Generales del Estado) за 2016 г.:

— 3,00 процента до 31 декември 2016 г.

Лихвените проценти за различните периоди се публикуват от Банката на Испания на следния адрес:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Както е посочено в отговора на предишния въпрос, в допълнение към законната лихва, предвидена в член 1108 от Гражданския кодекс, за определяне на обезщетението за просрочени парични вземания се прилагат различни видове законна лихва. Могат да се посочат следните:

по отношение на ипотечните кредити Закон № 1/2013 от 14 май 2013 г. измени член 114 от Закона за ипотечните кредити и определи максималния размер на лихвения процент за просрочено плащане при заеми за купуване на основно жилище — когато ипотеката е върху самото жилище — като той възлиза на тройния размер на законната лихва, която понастоящем е 11,5 %;

— член 20, параграф 4 от Закон № 16/2011 относно договорите за кредити за потребители (Contratos de Crédito al Consumo) определя горна граница от 2,5 пъти законната лихва за такива операции;

— член 7 от Закон № 3/2004 относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) добавя разлика от 8 пункта (7 пункта до 2013 г.) към лихвения процент, прилаган от Европейската централна банка в нейната най-скорошна основна операция по рефинансиране, проведена от нея преди първото календарно число на текущото календарно полугодие (понастоящем 0,250 %);

— по отношение на застрахователните договори с член 20, параграф 4 от Закон № 50/1980 от 8 октомври 1980 г. относно застрахователните договори (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) застрахователните дружества се санкционират при неоправдана забава на изплащането на обезщетенията на лица, които имат вземания по силата на сключени от тях застрахователни договори, като им се начислява годишна лихва, равна на законната лихва, в сила към датата на падежа на плащането, увеличена с 50 %. При това съдът не може да наложи на застрахователя годишна лихва в размер под 20 %, ако са изтекли две години от възникване на вземането, без обезщетението да е изплатено;

— присъдената лихва (interés procesal) е посочена в член 576 от Закон № 1/2000 от 7 януари 2000 г. относно гражданското производство (Ley de Enjuiciamiento Civil), според който, след като решение или определение, с които се разпорежда плащане на парична сума, бъдат постановени на първа инстанция, на кредитора се дължи годишна лихва в размер на законния лихвен процент, увеличен с два пункта, или в размер на лихвения процент, уговорен между страните, или процент, предвиден със специална законова разпоредба.

3 Ако е необходимо, налице ли е допълнителна информация относно начина на изчисляване на законната лихва?

Лихвените проценти за различните периоди можете да намерите на уебсайта, посочен в предишния отговор.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Предоставя ли се безплатен онлайн достъп до правното основание, посочено по-горе?

Да, на следния уебсайт:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Последна актуализация: 20/05/2021

Версията на националния език на тази страница се поддържа от съответното звено за контакт към Европейската съдебна мрежа. Преводите са направени от Европейската комисия. Възможно е евентуални промени, въведени в оригинала от компетентните национални органи, все още да не са отразени в преводите. Нито ЕСМ, нито Европейската комисия поемат каквато и да е отговорност по отношение на информацията или данните, които се съдържат или са споменати в този документ. Моля, посетете рубриката „Правна информация“, за да видите правилата за авторските права за държвата-членка, отговорна за тази страница.