Zákonné úroky z prodlení

Rakousko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Sazby zákonného úroku jsou stanoveny v § 1000 rakouského občanského zákoníku (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Základní úrokové sazby jsou upraveny § 1333 ABGB a § 456 rakouského obchodního zákoníku (Unternehmensgesetzbuch, UGB) pro právní úkony související s obchodem mezi obchodními společnostmi a mezi obchodními společnostmi a právními osobami, které se řídí veřejným právem.

Ustanovení § 1000 ABGB se uplatní na úroky, „které stanovuje zákon, anebo v případech, kdy nebyla stanovena sazba úroku“. Ustanovení § 1000 odst. 2 ABGB navíc stanoví, ve kterých případech podléhá úrok úročení (složený úrok).

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

V souladu s § 1000 odst. 1 ABGB je sazba zákonného úroku stanovena na čtyři procenta ročně. To platí i pro zákonný úrok z prodlení podle § 1333 odst. 1 ABGB ve spojení s § 1000 odst. 1 ABGB. Tato sazba úroku se uplatní i na jednostranné obchodní úkony.

Pro právní úkony související s obchodem mezi obchodními společnostmi a mezi obchodními společnostmi a právními osobami, které se řídí veřejným právem, je sazba úroku z prodlení stanovena jako základní úroková sazba platná pro opožděné platby neuhrazených pohledávek v souladu s § 456 UGB zvýšená o 9,2 procentního bodu. Základní úroková sazba pro příslušné pololetí odpovídá úrokové sazbě platné v první kalendářní den tohoto období. Základní úroková sazba je k dispozici na internetových stránkách Rakouské národní banky na http://www.oenb.at pod záložkou „Služby“ / „Úrokové sazby a směnné kurzy“.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Podle § 1000 odst. 2 ABGB je věřitel oprávněn účtovat úroky z peněžité pohledávky, jestliže se na tom strany výslovně dohodly. I v případě, že se na tom strany výslovně nedohodly, může být účtován složený úrok ve výši čtyř procent ročně, a to ode dne zahájení soudního řízení (doručení žaloby žalovanému), jestliže se nárok týká splatného úroku. Rakouské právo složený úrok nezakazuje.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Výše uvedená ustanovení rakouského občanského zákoníku a rakouského obchodního zákoníku jsou dostupná bezplatně (v němčině) na internetových stránkách rakouského spolkového kancléřství (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at) pod záložkou „Bundesrecht“ / „Bundesrecht konsolidiert“.

Poslední aktualizace: 05/06/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.