Zákonné úroky z prodlení

Belgie
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonný úrok je procentuální podíl použitý pro výpočet dodatečné částky, kterou je dlužník povinen věřiteli zaplatit, jestliže nesplnil závazek včas.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Zákonný úrok je v občanskoprávních věcech (mezi jednotlivci či mezi jednotlivcem a obchodníkem) stanoven jako 12měsíční sazba EURIBOR zvýšená o 2 %.

Obchodní transakce (tedy transakce mezi obchodníky a podniky) se řídí zákonem o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích ze dne 2. srpna 2002 (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Zákonná sazba úroku se uplatní, ledaže se strany obchodní transakce dohodnou jinak (smluvní úrok).

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Změna sazby úroku, který se uplatní na obchodní transakce, je oznamována jednou za šest měsíců prostřednictvím Úředního věstníku Belgie (internetové stránky Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be)

Další informace naleznete na internetových stránkách Federální veřejné služby pro ekonomiku (https://economie.fgov.be)

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Další informace jsou bezplatně k dispozici na internetových stránkách Federální veřejné služby pro ekonomiku (https://economie.fgov.be)

Poslední aktualizace: 10/01/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.