Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Ano. Zákonný úrok z prodlení je úrok, který musí dlužník mající peněžitý závazek zaplatit z neuhrazené pohledávky. Dlužník, který včas nesplatí peněžitý závazek, tedy dluží kromě jistiny i úroky z prodlení.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Obecným právním předpisem, který upravuje úroky z prodlení, je zákon o soukromoprávních závazcích (Zakon o obveznim odnosima) [Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 35/05, 41/08, 125/11, 78/15 a 29/18] – články 29–31. Tento zákon se použije, pokud zvláštní právní předpisy nestanoví ve vztahu ke konkrétním osobám a povinnostem jinak. Podle tohoto zákona se sazba zákonných úroků z prodlení u závazků vyplývajících z obchodních smluv a smluv mezi obchodníkem a veřejnoprávní osobou stanoví pololetně zvýšením průměrné úrokové sazby u víceletých půjček poskytovaných nefinančním společnostem o pět procentních bodů, počítáno pro referenční období předcházející aktuálnímu šestiměsíčnímu období, a o tři procentní body v případě ostatních závazků.

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit 1. ledna a 1. července v Narodne Novine.

Průměrná úroková sazba pro výpočet zákonných úroků z prodlení pro aktuální šestiměsíční období (od 1. ledna 2020 do 30. června 2020) je 3,11 %. Z tohoto důvodu je pro období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 zákonná sazba úroků z prodlení 8,11 % u závazků vyplývajících z obchodních smluv a smluv mezi obchodníkem a veřejnoprávní osobou a 6,11 % u ostatních závazků (např. závazky vyplývající ze smluv o úvěru a jiných soukromoprávních smluv, mimosmluvní závazky – náhrada škody, bezdůvodné obohacení).

Zvláštním zákonem, který předepisuje zákonnou sazbu úroků z prodlení pro určité závazky, je zákon o podnikání v oblasti financí a vypořádání před úpadkem (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (NN č. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 a 78/15). Tento zákon provedl do vnitrostátního práva směrnici Evropského parlamentu a Rady 2011/7/EU ze dne 16. února 2011 o postupu proti opožděným platbám v obchodních transakcích. Zákon se vztahuje na zpoždění plateb v rámci obchodních transakcí mezi podniky a plateb mezi podniky a veřejnoprávními osobami za dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu, pokud je veřejnoprávní osobou dlužník. Podle tohoto zákona je zákonným úrokem za zpožděné platby referenční úroková sazba plus osm procentních bodů. Referenční úroková sazba je průměrná úroková sazba u víceletých půjček poskytovaných nefinančním společnostem, vypočítaná pro referenční období předcházející současnému šestiměsíčnímu období, minus tři procentní body.

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit 1. ledna a 1. července v Narodne Novine.

Referenční úroková sazba pro výpočet zákonných úroků z prodlení pro aktuální šestiměsíční období (od 1. ledna 2020 do 30. června 2020) je 0,11 %. Z tohoto důvodu je pro období od 1. ledna 2020 do 30. června 2020 zákonná úroková sazba u zpožděných plateb v rámci obchodních transakcí mezi podniky a plateb mezi podniky a veřejnoprávními osobami, pokud je veřejnoprávní osobou dlužník, 8,11 %.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit 1. ledna a 1. července v Narodne Novine.

Narodne Novine jsou dostupné po kliknutí na následující odkaz: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Narodne Novine jsou dostupné zdarma po kliknutí na následující odkaz:https://narodne-novine.nn.hr/

Poslední aktualizace: 14/12/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.