Upozorňujeme, že výchozí chorvatština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Chorvatsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Ano. Zákonný úrok (zakonska kamata) je úroková sazba, kterou je dlužník v případě peněžitého závazku povinen uhradit ze zbývající dlužné částky. Proto dluží dlužník, který nesplní peněžitý závazek, kromě výše jistiny také zákonný úrok.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Obecným zákonem o zákonném úroku je zákon o závazkových vztazích (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 35/05, 41/08, 125/11 a 78/15) – články 29-31. Tento zákon se použije, nestanoví-li zvláštní zákon pro konkrétní osoby a konkrétní vztahy jinak. Podle tohoto zákona bude výchozí úroková sazba pro dluhy vyplývajících z obchodních smluv a smluv mezi obchodníkem a osobou, která se řídí veřejným právem, stanovena půlročně navýšením průměrné úrokové sazby z půjček schválených na dobu více než jednoho roku pro nefinanční podniky vypočítané za referenční období před aktuálním půlrokem o pět procentních bodů, a o tři procentní body v ostatních vztazích.

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit dne 1. ledna a 1. července v Narodne Novine, Úředním věstníku Chorvatské republiky.

Průměrná úroková sazba použitá k výpočtu zákonných úrokových sazeb na aktuální pololetí (od 1. ledna 2017 do 30. června 2017) je 4,68 %. Proto je na období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 zákonná úroková sazba pro dluhy vyplývajících z obchodních smluv a smluv mezi obchodníkem a osobou, která se řídí veřejným právem, 9,68 % a u ostatních vztahů (např. vztahy vyplývající z úvěrových smluv a jiných občanskoprávních smluv, mimosmluvních vztahů – náhrada škody, bezdůvodné obohacení) 7,68 %.

Zvláštním předpisem stanovujícím zákonnou úrokovou sazbu pro určité dluhy je zákon o finančním obchodním vyrovnání a vyrovnání v případě hrozícího úpadku (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN; Úřední věstník Chorvatské republiky), č. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 a 78/15). Zákon se vztahuje na prodlení s platbou v obchodním styku mezi podnikateli a mezi podnikateli a osobami, které se řídí veřejným právem, kdy osoba, která se řídí veřejným právem, je dlužníkem a výsledkem tohoto obchodního styku je dodání zboží nebo poskytnutí služeb za finanční protiplnění. Podle tohoto zákona je zákonným úrokem z prodlení úroková sazba odpovídající výchozí sazbě navýšené o 8 procentních bodů. Výchozí sazba odpovídá průměrné úrokové sazbě z půjček schválených na dobu více než jednoho roku pro nefinanční podniky vypočítané za referenční období před aktuálním půlrokem snížené o tři procentní body.

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit dne 1. ledna a 1. července v Narodne Novine, Úředním věstníku Chorvatské republiky.

Výchozí sazba použitá k výpočtu zákonných úrokových sazeb na aktuální pololetí (od 1. ledna 2017 do 30. června 2017) je 1,68 %. Proto je na období od 1. ledna 2017 do 30. června 2017 zákonná úroková sazba z prodlení v obchodním styku mezi podnikateli a mezi podnikateli a osobami, které se řídí veřejným právem, kdy osoba, která se řídí veřejným právem, je dlužníkem, 9,68 %.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Průměrnou úrokovou sazbu za referenční období stanoví Chorvatská národní banka (Hrvatska narodna banka), která ji musí zveřejnit dne 1. ledna a 1. července v Narodne novine, Úředním věstníku Chorvatské republiky.

Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine, naleznete po kliknutí na následující odkaz: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Bezplatně přístupný Úřední věstník Chorvatské republiky, Narodne novine, naleznete po kliknutí na následující odkaz: https://narodne-novine.nn.hr/

Poslední aktualizace: 25/03/2019

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.