Zákonné úroky z prodlení

Kypr
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Vnitrostátní právní předpisy Kypru nestanoví žádnou „zákonnou úrokovou sazbu“. Když je však k soudu podána žaloba, má soudce pravomoc nařídit, aby byl uhrazen zákonný úrok v předem stanovené sazbě, a to od data podání žaloby až do data vynesení rozsudku, pokud příslušné právní předpisy nestanoví úhradu úroku nebo pokud daná smlouva nebo dohoda, co se týče žalob pro porušení smlouvy nebo dohody, nezahrnuje výslovné ustanovení určující úrokovou sazbu.

V současné době byla sazba stanovena na 2 % zvláštním nařízením Ministerstva financí, které má pravomoc ji upravit.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Viz odpověď na otázku č. 1. Aktuálně platná úroková sazba je 2 %.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Nepoužije se. Viz odpověď na otázku č. 1.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Nepoužije se. Viz odpověď na otázku č. 1.

Poslední aktualizace: 19/02/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.