Upozorňujeme, že výchozí estonština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Estonsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

V souladu s § 113 závazkového zákona může věřitel po dlužníkovi v případě prodlení s plněním peněžního závazku požadovat úhradu úroku z prodlení (sankce za pozdní platbu), a to za období od data splatnosti závazku až do jeho úplného splnění.

Pokud se strany nedohodly na výši úroku z prodlení, může věřitel požadovat úhradu úroku v sazbě stanovené zákonem. V souladu s § 113 odst. 1 závazkového zákona odpovídá zákonná sazba úroku sazbě uvedené v § 94 tohoto zákona zvýšené o osm procentních bodů ročně.  Podle § 94 odst. 1 závazkového zákona se sazba úroku uplatní na půlroční bázi a odpovídá poslední úrokové míře hlavních refinančních operací Evropské centrální banky před 1. lednem a 1. červencem každého roku.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazba úroku podle § 94 závazkového zákona je uveřejňována dvakrát do roka Estonskou bankou (Eesti Pank), a to na jejích internetových stránkách a prostřednictvím úředního věstníku Ametlikud Teadaanded. Při výpočtu zákonných úroků se tato sazba v souladu s § 113 odst. 1 zákona zvýší o osm procentních bodů.

Ve druhém pololetí roku 2019 odpovídala sazba stanovená v § 94 hodnotě 0,00 %, a zákonná sazba úroku proto odpovídala 0,00 %+8 %=8,00 %.

V Estonsku nejsou stanoveny různé sazby zákonného úroku. Ustanovení § 113 závazkového zákona se uplatní jednotně v případě jakéhokoliv prodlení s plněním peněžního závazku.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Další informace o způsobu výpočtu zákonných úroků jsou dostupné v estonštině například na stránkách Tarbijaveeb určených pro spotřebitele a na internetovém portálu právního poradenství Jurist Aitab.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Závazkový zákon je dostupný na internetových stránkách Úředního věstníku a jeho překlad do angličtiny je dostupný zde.

Informace o aktuální sazbě úroku Evropské centrální banky pro hlavní refinanční operace jsou dostupné na internetových stránkách Estonské banky.

Poslední aktualizace: 18/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.