Zákonné úroky z prodlení

Německo
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Ano. Sazba zákonného úroku je stanovena v § 246 německého občanského zákoníku (Bürgerliches Gesetzbuch, BGB). Jestliže je úrok splatný v souvislosti s dluhem vzniklým ze zákona nebo na základě právního úkonu, činí sazba úroku 4 % ročně, není-li stanoveno jinak.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazba zákonného úroku

Kritéria pro uplatnění zákonné sazby úroku

(podle potřeby)

Právní základ

4 %

Standardní sazba, která se použije, nestanoví-li jiná zvláštní ustanovení jinak a neexistuje-li ani dohoda o odchýlení se od této sazby

§ 246 německého občanského zákoníku

5 %

V případě dvoustranných obchodních transakcí (s výjimkou úroků z prodlení), ledaže se uplatní některé zvláštní ustanovení, které stanoví jinou sazbu

§ 352 německého obchodního zákoníku (Handelsgesetzbuch, HGB)

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 5 procentních bodů (*)

Jestliže je dlužník v prodlení s placením dluhu

§ 228 odst. 1 německého občanského zákoníku

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 9 procentních bodů (*)

Jestliže je dlužník v prodlení s plněním peněžní pohledávky a není stranou právního úkonu, se kterým pohledávka souvisí.

§ 228 odst. 2 německého občanského zákoníku

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 5 procentních bodů (*)

Jestliže je spotřebitel v prodlení s plněním dohody o spotřebitelském úvěru, ledaže jde o dohodu o hypotečním úvěru

§ 497 odst. 1 věta první německého občanského zákoníku

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 5 procentních bodů nebo 9 procentních bodů (*)

Peněžní závazek od data zahájení sporného řízení (podání žaloby / předvolání k jednání), nejdříve však ode dne, kdy se dluh stal splatným.

§ 291 německého občanského zákoníku

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 5 procentních bodů (*)

V případě nákladů na právní zastoupení ode dne doručení žádosti o posouzení nákladů a ode dne splatnosti, přičemž ode dne vynesení rozsudku není třeba předkládat žádost.

§ 104 odst. 1 věta druhá německého občanského soudního řádu (Zivilprozessordnung, ZPO)

základní sazba úroku stanovená německým právem zvýšená o 2 % (*), nejméně však 6 %

V případě obchodů s použitím šeků nebo směnek se zákonná sazba úroku přesahující 6 % uplatní pouze na tuzemské směnky či šeky

§ 45 a 46 německého zákona o šecích (Scheckgesetz);

§ 28, 48 a 49 německého zákona o směnkách (Wechselgesetz)

(*) Základní sazba úroku stanovená německým právem NENÍ shodná s úrokovou mírou Evropské centrální banky. Podrobnější informace o výpočtu jsou uvedeny v otázce č. 3.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Základní sazba úroku stanovená německým právem není shodná se základní úrokovou mírou Evropské centrální banky. Základní sazba úroku se vypočte v souladu s § 247 německého občanského zákoníku a její výše se mění vždy k 1. lednu a 1. červenci každého roku. Přehled základních sazeb úroků podle jednotlivých časových období v souladu s § 247 německého občanského zákoníku je k dispozici v němčině a angličtině na:

https://www.bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und-regelungen/basiszinssatz-607820

V souladu s § 289 německého občanského zákoníku se základní úrok dále neúročí (zákaz složeného úroku).

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Německý občanský zákoník je dostupný v němčině a angličtině na:

http://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html

Ostatní výše uvedené zákony a právní předpisy naleznete v němčině na:

http://www.gesetze-im-internet.de/zpo/index.html (občanský soudní řád je dostupný i v angličtině)

http://www.gesetze-im-internet.de/hgb/index.html (obchodní zákoník, rovněž částečně dostupný v angličtině)

http://www.gesetze-im-internet.de/scheckg/index.html (zákon o šecích)

http://www.gesetze-im-internet.de/wg/index.html (zákon o směnkách)

Poslední aktualizace: 18/03/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.