V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zákonné úroky z prodlení

Gibraltar
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonným úrokem je úroková sazba, kterou lze ze zákona uplatnit u nesplacené peněžité pohledávky. Právo Gibraltaru stanoví, že v příslušných případech se použije zákonný úrok.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Výše/sazba zákonného úroku

Kritéria pro uplatnění zákonného úroku

(v případě potřeby, například prodlení, spotřebitelská smlouva atd.)

Právní základ

8 %

Pokud se nepoužije jiná sazba zákonného úroku nebo smluvní úroková sazba, může věřitel požadovat úrok se sazbou aktuálně stanovenou pro tyto pohledávky u vrchního soudu (High Court) v Anglii, v současné době činí roční úroková sazba 8 %.

§ 36 zákona o Nejvyšším soudu z roku 1960 (Supreme Court Act 1960)

Vyhláška o úrokových sazbách u zákonem stanoveného dluhu z roku 2000 (Judgment Debts (Rates of Interest) Order 2000)

8 % nad základní sazbou stanovenou Gibraltar Savings Bank u úspor ke dni splatnosti dluhu.

Podniky a subjekty veřejného sektoru mají zákonné právo žádat o úroky u opožděných plateb v obchodních transakcích.

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2003 (Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 2003)

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

U určitých pohledávek lze úroky požadovat ode dne, kdy se částka stala splatnou, do dne podání žaloby, a se stejnou sazbou rovněž do dne vydání soudního rozhodnutí. Úroky mohou být požadovány rovněž ode dne vydání rozhodnutí s aktuální sazbou stanovenou u těchto pohledávek u vrchního soudu v Anglii, v současné době činí roční úroková sazba 8 %. Použije se pouze jednoduchý úrok.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Příslušné právní předpisy lze nalézt na těchto adresách:

Zákon o Nejvyšším soudu z roku 1960

Vyhláška o úrokových sazbách u zákonem stanoveného dluhu z roku 2000

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2003

Poslední aktualizace: 11/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.