Zákonné úroky z prodlení

Řecko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Řecké právo stanoví zákonný úrok. Zákonný úrok je úroková míra, tedy procentní podíl kapitálu za stanovené časové období, stanovená přímo zákonem. Nejčastější formou zákonných úroků jsou úroky z prodlení, tedy úroky, k nimž je dlužník zavázán od chvíle, kdy se dostane do prodlení. Ustanovení § 301, 346, 529, 720 atd. občanského zákoníku upravují ostatní druhy zákonných úroků.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazba zákonných úroků z prodlení je obvykle stanovena jako nejvyšší přípustná smluvní sazba úroku předem stanovená rozhodnutím guvernéra Řecké banky, která v roce 2001 byla harmonizována s odpovídající úrokovou mírou Evropské centrální banky (zákon č. 47/2000, o radě pro měnovou politiku, § 3 odst. 2 zákona č. 2842/2000), zvýšená o dva procentní body. Orientačně lze uvést, že nebankovní sankční sazba se pohybovala mezi 12 % (tato sazba se uplatňovala konzistentně v letech 1946 až 1979) a 44 % (v roce 1992, kdy začala postupně klesat). V současné době činí 7,3 %.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Na stránkách Řecké banky (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx) je k dispozici tabulka nebankovních úrokových sazeb (od roku 1946), byť tyto stránky neumožňují automatický výpočet zákonné úrokové míry, což umožňují jiné stránky, jako např. NOMOS nebo ISOKRATIS (dsanet).

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Pokud jde o Řeckou banku, ano. Jinak jsou však tyto služby dostupné pouze pro předplatitele.

Poslední aktualizace: 07/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.