Zákonné úroky z prodlení

Maďarsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Ano. Sazba zákonného úroku je stanovena v § 6 odst. 47 zákona V z roku 2013, občanského zákoníku, jehož prostřednictvím je navázána na pravidla centrální banky pro úrokové sazby. Sazba zákonného úroku, který plyne z dluhu vyjádřeného v HUF, je založena na úrokové sazbě centrální banky, kterou stanovuje měnová rada Maďarské národní banky. V případě dluhu vyjádřeného v cizí měně odpovídá sazba zákonného úroku základní úrokové sazbě stanovené centrální bankou, která danou měnu vydává, a není-li tato sazba stanovena, pak úrokové sazbě na peněžním trhu.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Právním základem pro zákonný úrok je občanský zákoník, který úrok koncipuje jako cenu peněz jiné osoby, kterou musí strana uhradit za případný dluh, není-li dohodnuto jinak. Zákonný úrok, který se na dluh uplatní, se hradí jednou za půl kalendářního roku. Úroková sazba platná v první den daného kalendářního pololetí se použije na celé období daného kalendářního pololetí, a to bez ohledu na případné změny základní úrokové sazby centrální banky během tohoto pololetí.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Ne.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano, občanský zákoník je k dispozici v Národním repositáři právních předpisů [Nemzeti Jogszabálytár]. Informace o výši základní úrokové sazby centrální banky je k dispozici na internetových stránkách Maďarské národní banky.

Poslední aktualizace: 15/01/2024

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.