Zákonné úroky z prodlení

Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

V právních předpisech je stanoveno uplatňování sazby zákonného úroku v rozmanitých situacích, například v případě opožděných plateb v obchodních transakcích, soudem stanovených dlužných částek, nezaplacených daní nebo opožděných plateb daně.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazby zákonného úroku uvedené v následující tabulce platí v žalobách v občanských a obchodních věcech:

Výše/sazba zákonného úroku

Kritéria pro použití zákonného úroku

(v případě potřeby, např. prodlení s plněním, spotřebitelská smlouva atd.)

Právní základ

8 %

Úrok vztahující se na soudem stanovenou dlužnou částku ode dne vstupu rozsudku v platnost

§ 26 irského zákona o dlužnících z roku 1840 (Debtors (Ireland) Act 1840)

a

§ 20 zákona o soudech z roku 1981 (Courts Act 1981)

a

zákonný předpis S.I. 12/1989 – vyhláška (o úroku u soudem stanovených dlužných částek) z roku 1989 k zákonu o soudech z roku 1981 (Courts Act 1981)

8 %

Pokud soud dané osobě nařídí uhrazení příslušné peněžní částky, může za určitých okolností nařídit rovněž zaplacení úroku z celé této peněžní částky nebo její části za období od okamžiku, kdy nastal důvod platby, do dne vynesení rozsudku

§ 22 odst. 1 zákona o soudech z roku 1981 (Courts Act 1981)

a

§ 50 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 1995 (Courts and Courts Officers Act 1995)

a

zákonný předpis S.I 12/1989 – vyhláška (o úroku u soudem stanovených dlužných částek) z roku 1989 k zákonu o soudech z roku 1981 (Courts Act 1981)

8 %

Úrok se vztahuje na náklady přiznané soudem ode dne, k němuž byla zjištěna výše těchto nákladů (dohodou stran, nebo vyměřením těchto nákladů ze strany soudního úředníka)

§ 30 zákona o soudech a soudních úřednících z roku 2002 (Courts and Courts Officers Act 2002) ve znění § 41 zákona o občanskoprávní odpovědnosti a soudech z roku 2004 (Civil Liability and Courts Act 2004)

a

zákonný předpis S.I 544/2004 (vyhláška o počátku působnosti (commencement order))

Hlavní refinanční sazba Evropské centrální banky (k 1. lednu a 1. červenci každého roku) s připočtením 8 procentních bodů

Nárok věřitele na zákonný úrok z prodlení v případě opožděné platby v souvislosti s obchodními smlouvami uzavřenými po dni 16. března 2013

zákonný předpis (Statutory Instrument (S.I.)) č. 580/2012 – nařízení Evropských společenství (opožděné platby v obchodních transakcích) z roku 2012

Hlavní refinanční sazba Evropské centrální banky (k 1. lednu a 1. červenci každého roku) s připočtením 7 procentních bodů

Nárok věřitele na úrok z prodlení v případě opožděné platby v souvislosti s obchodními smlouvami uzavřenými v období od 7. srpna 2002 do 15. března 2013, je-li úrok z prodlení vyšší než 5 EUR

zákonný předpis S.I. č. 388/2002 – nařízení Evropských společenství (opožděné platby v obchodních transakcích) z roku 2002

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Nepoužije se. Viz tabulka výše.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Právní předpisy jsou k dispozici na internetu na adrese: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Poslední aktualizace: 12/04/2023

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.