Zákonné úroky z prodlení

Litva
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Úroky a penále za prodlení jsou upraveny v těchto právních předpisech:

občanský soudní řád Litevské republiky, sv. 6,

zákon Litevské republiky o předcházení opožděným platbám v obchodních transakcích.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Podle článku 6.37 občanského zákoníku mohou být úroky stanoveny zákonem nebo dohodou mezi stranami podle přijatých závazků. Dlužník musí rovněž hradit z příslušné částky úrok v zákonné výši ode dne, k němuž je věc předložena soudu, do úplného výkonu soudního rozhodnutí.

Podle článku 6.71 občanského zákoníku Litevské republiky představuje penále peněžní částku stanovenou zákonem, dohodou nebo soudním rozhodnutím, kterou musí dlužník uhradit věřiteli, nebyla-li určitá povinnost splněna, nebo nebyla-li splněna řádně (pokuta, úroky z prodlení‑). Penále může být stanoveno jako konkrétní peněžní částka, nebo jako procento příslušné dlužné částky. Penále může být stanoveno za nesplnění závazku včas. Toto penále se vypočítává podle počtu dnů, týdnů, měsíců atd., o něž byla lhůta zmeškána.

Podle článku 6.210 občanského zákoníku musí dlužník, který zmeškal lhůtu pro splnění peněžitého závazku, zaplatit úroky s roční sazbou ve výši 5 % z dlužné částky, není-li zákonem nebo dohodou stanovena jiná úroková sazba. Jsou-li obě smluvní strany podnikateli nebo soukromými právními subjekty, platí se úrok s roční úrokovou sazbou ve výši 6 % z dlužné částky, není-li zákonem nebo dohodou stanovena jiná úroková sazba.

Účelem litevského zákona o předcházení opožděným platbám v obchodních transakcích je stanovit termín platby za prodané zboží, poskytnuté služby a provedené stavební práce podle obchodní smlouvy, částku úroků splatných v případě opožděné platby, způsob výpočtu této částky a práva věřitelů v případě opožděné platby. Tento zákon se vztahuje na všechny obchodní smlouvy mezi hospodářskými subjekty nebo mezi hospodářskými a veřejnými subjekty, na jejichž základě je dodáno zboží, jsou poskytnuty služby nebo provedeny stavební práce za úplatu a provádějí se platby. Podle tohoto zákona činí úroková sazba u opožděné platby 8 procentních bodů nad pevnou úrokovou sazbou použitou Evropskou centrální bankou pro její poslední hlavní refinanční operaci, pokud se tato operace uskutečnila na základě aukce s pevnou úrokovou sazbou‑, nebo marginální úrokovou sazbou, pokud se poslední hlavní refinanční operace Evropské centrální banky uskutečnila na základě aukce s proměnlivou úrokovou sazbou.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

V případě potřeby poskytnou tyto informace osoby poskytující právní pomoc.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano.

Poslední aktualizace: 15/10/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.