Zákonné úroky z prodlení

Lucembursko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonná úroková sazba je výše úroku, kterou každý rok stanoví zákon a jež se používá v případně prodlení s úhradou dlužné částky, pokud si strany předem nestanovily jinou sazbu.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Poté, co vstoupil v platnost zákon ze dne 18. dubna 2004, kterým se provádí směrnice 2000/35/ES ze dne 29. června 2000, je zákonná úroková sazba z prodlení v případě obchodních transakcí (tedy transakcí mezi podniky nebo mezi podniky a orgány veřejné moci, jež vedou k dodání zboží nebo poskytnutí služeb za úplatu) stanovena samostatně podle mezní sazby, která je výsledkem nabídkového řízení s proměnlivou sazbou pro hlavní refinanční operace použité Evropskou centrální bankou během její poslední hlavní refinanční operace, provedené před prvním kalendářním dnem daného pololetí. V případě prodlení z platby se k této sazbě přidá navýšení o marži (pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, v souladu s oddílem 3 pozměněného zákona ze dne 18. dubna 2004 o platebních lhůtách a o sazbách za zpožděné platby).

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

/

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

LEGILUX

Ministère de la Justice

Poslední aktualizace: 08/08/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.