Zákonné úroky z prodlení

Malta
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

V maltském právu se výraz „zákonný úrok“ nenalézá, místo něj se používá výraz „zákonný úrok z prodlení“ (legal interest for late payment). Tento výraz se nalézá v maltském obchodním zákoníku (Commercial Code) a je definován jako „jednoduchý úrok z prodlení se sazbou, která se rovná referenční sazbě, alespoň však ve výši osmi procent (8 %)“ (simple interest for late payment at a rate which is equal to the sum of the reference rate and at least eight percent (8%)).

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Maltské právo stanoví pouze jednu úrokovou sazbu, a to osm procent (8 %). Právním východiskem této sazby je kapitola 13 sbírky zákonů (Laws of Malta) Obchodní zákoník, konkrétně hlava II dílčí hlava IA tohoto zákoníku.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Věřitel má nárok na úrok z prodlení ode dne následujícího po datu splatnosti stanoveném ve smlouvě nebo po skončení takto stanovené lhůty splatnosti. Nestanoví-li však smlouva datum ani lhůtu splatnosti, má věřitel nárok na úrok z prodlení po uplynutí kterékoliv z těchto lhůt:

  • třicet kalendářních dnů od data obdržení faktury dlužníkem,
  • třicet kalendářních dnů od data obdržení zboží nebo služeb, je-li datum obdržení faktury nejisté,
  • třicet kalendářních dnů od data obdržení zboží nebo služeb, obdrží-li dlužník fakturu dříve než zboží či služby,
  • třicet kalendářních dnů od data, kdy musí být produkt podle zákona, jak bylo dohodnuto nebo stanoveno ve smlouvě, zkontrolován či ověřen, a dlužník obdrží fakturu dříve nebo k datu této kontroly či ověření.

Referenční sazba použitelná pro první pololetí dotčeného roku je sazba platná dne 1. ledna uvedeného roku a pro druhé pololetí dotčeného roku sazba platná dne 1. července uvedeného roku.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Kapitola 13 sbírky zákonů, maltský obchodní zákoník, je bezplatně dostupná on-line.

Poslední aktualizace: 22/03/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.