Upozorňujeme, že výchozí nizozemština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Nizozemsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Nizozemsko má zákonný úrok. Jedná se o úrok, který může věřitel ze zákona požadovat v případě opožděné platby.

Rozlišuje se mezi zákonným úrokem u neobchodních transakcí (článek 6:119 občanského zákoníku) a zákonným úrokem u obchodních transakcí (článek 6:119a občanského zákoníku).

Zákonný úrok u neobchodních transakcí se vztahuje na veškeré dohody se soukromými osobami nebo spotřebiteli.

Zákonný úrok u obchodních transakcí se vztahuje na veškeré dohody s podniky a vládními organizacemi.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Zákonný úrok u neobchodních transakcí činí 2 %. Zákonný úrok u obchodních transakcí činí 8 %.

Zákonný úrok může kolísat.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Poslední aktualizace: 16/11/2022

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.