V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zákonné úroky z prodlení

Severní Irsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Stejně jako v případě Anglie a Walesu je zákonným úrokem úroková sazba, kterou lze ze zákona uplatnit u nesplacené peněžité pohledávky v rámci obchodní transakce. Zákonný úrok lze uplatnit podle zákona o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998 (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998). Zákonný úrok se nepoužije v případě prodeje veřejnému sektoru. Prodávající i kupující musí jednat v rámci obchodní transakce.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Výše/sazba zákonného úroku

Kritéria pro uplatnění zákonného úroku

(v případě potřeby, například prodlení, spotřebitelská smlouva atd.)

Právní základ

Úrok ve výši maximálně 8 % v případě rozhodnutí o obecné nebo zvláštní náhradě škody.

Pozn.: Z technického hlediska se nejedná o sazbu „zákonného úroku“, nýbrž spíše o úrokové sazby, které se uplatňují mimo oblast působnosti zákona o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998, tj. jiný než obchodní, jednoduchý úrok.

V posledních několika letech přiznávaly soudy obvykle v rámci své posuzovací pravomoci úroky ve výši 2 % u obecné náhrady škody (ode dne doručení předvolání) a 6 % v případě zvláštní náhrady škody (ode dne vzniku škody).

Tato praxe byla potvrzena v rozsudku ve věci McDowell v. Smyth a MIB (1996).

Pravomoc soudů uplatnit posuzovací pravomoc a přiznat u pohledávek a náhrady škody jednoduchý úrok je stanovena v:

článku 45A vyhlášky Severního Irska o soudech hrabství z roku 1980 (County Courts (Northern Ireland) Order 1980) a

§ 33A zákona Severního Irska o Nejvyšším soudu z roku 1978 (Judicature (Northern Ireland) Act 1978).

8 % nad základní sazbou Bank of England.

Referenční sazba pro banku je stanovena každých šest měsíců, a to dne 30. června a 31. prosince.

Základní sazba ke dni 31. prosince se vztahuje na neuhrazené pohledávky splatné od 1. ledna do 30. června. Sazba platná ke dni 30. června se použije v období od 1. července do 31. prosince.

Podniky a subjekty veřejného sektoru mají zákonné právo žádat o úroky z prodlení v souvislosti s obchodními transakcemi na základě smluv, které byly uzavřeny dne 7. srpna 2002 nebo po tomto datu.

Zákonné úroky lze požadovat po obdržení opožděné platby. V Severním Irsku platí promlčecí lhůta v délce šesti let. Úroky obvykle nabíhají po uplynutí 30 dnů ode dne splatnosti a uplatnění nároku. Zákonný úrok nelze vyloučit ve smlouvě, nemusí však být uplatněn.

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998

Vyhláška (č. 3) o úrokové sazbě při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002 (Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002)

Předpisy o opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002 (Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002)

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Výpočet splatných úroků je jednoduchý. Nejprve se vypočítá úrok za celý rok. To se provede vynásobením dlužné částky celkovou úrokovou sazbou (základní sazba plus 8 %). Pak se vypočítá denní úrok, a to vydělením ročních úroků 365. Dlužné úroky se tudíž vypočítají vynásobením denního úroku počtem dnů zpoždění. Úroky se účtují z hrubé částky dluhu, včetně případné DPH, DPH z úroků se však neplatí.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Příslušné právní předpisy lze nalézt na těchto adresách:

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998

Vyhláška (č. 3) o úrokové sazbě při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002

Předpisy o opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002

Vyhláška Severního Irska o soudech hrabství z roku 1980

Zákon Severního Irska o Nejvyšším soudu z roku 1978

Poslední aktualizace: 12/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.