Upozorňujeme, že výchozí polština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Polsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Podle § 359 odst. 1 zákona ze dne 23. dubna 1964, občanský zákoník [Sbírka zákonů (Dziennik Ustaw) z roku 2014, č. 121, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „OZ“], jsou úroky z peněžní částky splatné pouze v případě, že tak stanoví právní úkon, zákon, rozhodnutí soudu nebo jiného příslušného orgánu. Není-li stanovena jiná sazba úroku, odpovídá zákonný úrok referenční sazbě Polské národní banky zvýšené o 3,5 procentního bodu.

Pokud jde o úroky z prodlení, ustanovení § 481 odst. 2 OZ stanoví, že není-li výše úroku z prodlení stanovena, uplatní se zákonný úrok z prodlení, a to v sazbě, která odpovídá referenční sazbě Polské národní banky zvýšené o 5,5 procentního bodu. Jestliže však je pro pohledávku stanovena vyšší úroková míra, může věřitel požadovat úhradu úroků z prodlení v této vyšší sazbě.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

V souladu s § 359 odst. 2 OZ je zákonný úrok stanoven jako hodnota odpovídající referenční sazbě Polské národní banky zvýšené o 3,5 procentního bodu. Ministr spravedlnosti vyhlašuje sazbu zákonného úroku ve formě oznámení v Polském úředním věstníku (Monitor Polski). V současné době v souladu s ohlášením ministra spravedlnosti ze dne 7. ledna 2016 a s účinností od 1. ledna 2016 činí sazba zákonného úroku 5 % per annum a sazba úroku z prodlení 7 % per annum.

Naproti tomu úroky v obchodním styku jsou upraveny zákonem ze dne 8. března 2013, o platebních podmínkách v obchodních transakcích (Sbírka zákonů 2019, č. 118), a sazba úroku je vždy stanovena oznámením ministra pro podnikání a technologie. V současné době v souladu s ohlášením ze dne 14. ledna 2019 a s účinností od 1. ledna 2016 do 30. června 2019 činí sazba zákonného úroku z prodlení v obchodním styku 9,5 % per annum.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Podrobnější informace o aktuální výši úrokových sazeb Polské národní banky, včetně referenční sazby, naleznete na internetových stránkách Polské národní banky (NBP): http://www.nbp.pl/home.aspx?f=/dzienne/stopy.htm

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Oznámení ministra spravedlnosti a ministra pro rozvoj týkající se sazeb zákonných úroků (v obchodním styku) jsou dostupné na internetových stránkách vládního legislativního centra (Rządowe Centrum Legislacji – RCL): http://www.monitorpolski.gov.pl/Wyszukiwanie/tabid/114/Title/odsetki/Default.aspx

Poslední aktualizace: 16/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.