Zákonné úroky z prodlení

Rumunsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Nařízení vlády č. 13/2011 o výnosovém a sankčním zákonném úroku z peněžitých závazků a úpravě některých finančních a fiskálních opatření v bankovním sektoru stanoví právní úpravu:

– výnosového zákonného úroku (úrok, který má dlužník uhradit z částky, kterou je v dané lhůtě povinen zaplatit, a to za dobu, která předchází datu splatnosti) a

– sankčního zákonného úroku (úrok, který má dlužník uhradit z částky, kterou je povinen zaplatit v případě, že se dostane do prodlení s plněním závazku).

Ustanovení § 2 nařízení vlády č. 13/2011 stanoví, že jestliže závazek k peněžitému plnění podléhá v souladu s právními předpisy či smluvními podmínkami výnosovému či sankčnímu úroku, avšak strany se výslovně nedohodly na sazbě daného úroku, uplatní se zákonná úroková míra stanovená pro příslušný druh úroku.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Ustanovení, která stanovují právní úpravu výnosového/sankčního/smluvního úroku, jsou § 3 až 5 nařízení vlády č. 13/2011 o výnosovém a sankčním zákonném úroku z peněžitých závazků a úpravě některých finančních a fiskálních opatření v bankovním sektoru:

§ 3 odst. 1) Sazba výnosového zákonného úroku odpovídá referenční úrokové míře Rumunské národní banky (Banca Națională a României), což je měnově-politická úroková sazba stanovená rozhodnutím správní rady Rumunské národní banky.

2) Sazba sankčního zákonného úroku odpovídá referenční úrokové sazbě zvýšené o 4 procentní body.

21) V případě transakcí mezi podnikateli a mezi podnikateli a zadavateli odpovídá sazba sankčního zákonného úroku referenční úrokové sazbě zvýšené o 8 procentních bodů.

3) V případě právních vztahů, které nevyplývají z výdělečné činnosti podniku ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 287/2009, občanského zákoníku, opětovně publikovaného, se sazba zákonného úroku stanoví v souladu s odstavci 1 a 2 a poníží o 20 %.

4) Referenční úrokovou míru Rumunské národní banky Rumunská národní banka uveřejňuje v Úředním věstníku Rumunska, části I, a to vždy, když dojde ke změně měnově-politické úrokové sazby.

§ 4 V právních vztazích s přeshraničním přesahem, pro které jsou použitelné rumunské právní předpisy, a má-li být platba provedena v cizí měně, činí sazba zákonného úroku 6 % ročně.

§ 5 odst. 1) V případě právních vztahů, které nevyplývají z výdělečné činnosti podniku ve smyslu § 3 odst. 3 zákona č. 287/2009, občanského zákoníku, opětovně publikovaného, nesmí úroková sazba překročit zákonný úrok o více než 50 % ročně.

2) Jakékoliv ujednání odporující ustanovení odstavce 1 je neplatné. V takovém případě věřitel ztrácí nárok na úhradu zákonného úroku.

3) Platnost smluvní úrokové sazby se určuje odkazem na sazbu zákonného úroku účinnou ke dni uzavření dohody.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Ustanovení § 3 odst. 1 nařízení vlády č. 13/2011 o výnosovém a sankčním zákonném úroku z peněžitých závazků a úpravě některých finančních a fiskálních opatření v bankovním sektoru stanoví, že sazba zákonného úroku je referenční úroková sazba Rumunské národní banky, tedy její měnově-politická úroková sazba stanovená rozhodnutím správní rady Rumunské národní banky. Sazba je zveřejňována na internetových stránkách Rumunské národní banky na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Metody výpočtu úrokových sazeb pro různé případy jsou uvedeny v odpovědi na otázku výše.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano, nařízení vlády č. 13/2011 o výnosovém a sankčním zákonném úroku z peněžitých závazků a úpravě některých finančních a fiskálních opatření v bankovním sektoru. Viz internetové stránky Rumunské národní banky na http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Ano, a to v angličtině, pokud jde o referenční úrokovou sazbu Rumunské národní banky (BNR). Viz internetové stránky Rumunské národní banky na http://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Poslední aktualizace: 29/06/2020

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.