V oblasti občanskoprávní budou podle práva EU pokračovat probíhající řízení a řízení zahájená před koncem přechodného období. Portál e-Justice bude na základě vzájemné dohody se Spojeným královstvím uchovávat příslušné informace týkající se Spojeného království do konce roku 2024.

Zákonné úroky z prodlení

Skotsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonným úrokem je úroková sazba, kterou lze ze zákona uplatnit u nesplacené peněžité pohledávky. Právo Skotska stanoví, že v příslušných případech se použije zákonný úrok.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Výše/sazba zákonného úroku

Kritéria pro uplatnění zákonného úroku

(v případě potřeby, například prodlení, spotřebitelská smlouva atd.)

Právní základ

8 %

Pokud se nepoužije jiná sazba zákonného úroku nebo smluvní úroková sazba, může věřitel požadovat úrok s roční sazbou ve výši 8 % z částky uvedené v soudním rozhodnutí nebo výpisu.

Skotský zákon o výpisech z rozhodnutí Sheriff Courts z roku 1892 (Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892), § 9, nahrazený článkem 1 zákona „Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts)“ z roku 1975 (SI 1975/948) a ve znění článku 2 zákona „Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts)“ z roku 1993 (SI 1993/769) – stanoví soudní úrokovou sazbu ve výši 8 % ročně.

Zákon „Act of Sederunt (Rules of the Court of Session“ z roku 1994 (SI 1994/1443), pravidlo 7.7 – stanoví soudní úrokovou sazbu ve výši 8 %.

Vyhláška o úrocích stanovených pracovními soudy z roku 1990 (Employment Tribunals (Interest) Order 1990) (SI 1990/479), články 3–4 – uplatňuje se pravidlo „42 dnů“ a úroky ve výši stanovené v § 17 zákona o soudních rozhodnutích z roku 1838 (Judgments Act 1838) (který podle znění článku 2 vyhlášky o úrokové sazbě u soudem uznaného dluhu z roku 1993 (Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993) (SSI 1993/564) činí 8 %).

Vyhláška o úrocích v rozhodnutích pracovních soudů ve věcech diskriminace z roku 1996 (Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996) (SI 1996/2803), článek 8 – úroky se uplatňují ode dne následujícího po dni vydání rozhodnutí se sazbou stanovenou prozatím v § 9 skotského zákona o výpisech z rozhodnutí Sheriff Courts z roku 1892.

8 % nad základní sazbou Bank of England.

U obchodních pohledávek zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998 (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) stanoví, že u neuhrazených pohledávek se hradí úrok za účelem ochrany dodavatelů, jejichž finanční situace je činí zranitelnými, pokud jsou jejich způsobilé pohledávky uhrazeny pozdě, a obecně má tento úrok odrazovat od opožděných plateb způsobilých pohledávek.

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998 (sazba stanovená v článku 4 skotské vyhlášky o úrokové sazbě při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002 (Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002) (SSI 2002/336)).

Sazba, kterou stanoví soud


Zákon o Court of Session z roku 1988 (Court of Session Act 1988), § 42 – úrok může být přiznán, je-li odvolání k House of Lords zamítnuto z důvodu neuplatnění žaloby. Sazba jednoduchého nebo složeného úroku se stanoví podle toho, jak Inner House of Court of Session považuje za vhodné.

Skotský zákon o úrocích z náhrady škody z roku 1958
(Interest on Damages (Scotland) Act 1958)

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Úroky mohou být požadovány ode dne, kdy se částka stala splatnou. Obvykle se použije jednoduchý úrok. Nejvyšší soud (Supreme Court) Spojeného království může při projednávání opravného prostředku proti rozhodnutí Inner House of Court of Session s ohledem na jednoduchý nebo složený úrok vydat příkaz, jak uzná za vhodné.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Příslušné právní předpisy lze nalézt na těchto adresách:

Skotský zákon o výpisech z rozhodnutí Sheriff Courts z roku 1892

Zákon „Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts)“ z roku 1993

Zákon o Court of Session z roku 1988

Vyhláška o úrocích stanovených pracovními soudy z roku 1990

Zákon „Act of Sederunt (Rules of the Court of Session“ z roku 1994

Vyhláška o úrocích v rozhodnutích pracovních soudů ve věcech diskriminace z roku 1996

Skotský zákon o úrocích z náhrady škody z roku 1958

Zákon o úrocích při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 1998

Skotská vyhláška o úrokové sazbě při opožděných platbách v obchodních transakcích z roku 2002

Poslední aktualizace: 13/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.