Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady: angličtina
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonný úrok je ve Španělsku stanoven jako doplňkový prostředek k zajištění náhrady škody v případě, že se dlužník dostane do prodlení a strany se nedohodly jinak. Zákonný úrok je upraven v § 1108 občanského zákoníku (Código Civil), který vyžaduje, aby se jednalo o nesplacený peněžitý dluh, popřípadě aby byl nesplacený dluh převeden na peněžní plnění.

Právní předpisy neobsahují definici zákonného úroku.

Existují však různé typy zákonných úroků. Nejběžnější sazbou je sazba uvedená v občanském zákoníku. V ostatních případech nicméně právní předpisy stanoví zvláštní sazby úroků, které jsou v řadě případů stanoveny odkazem na sazbu zákonného úroku zvýšenou o určité procento. Tyto sazby lze rovněž považovat za „zákonný úrok“ v tom smyslu, že jsou stanoveny zákonem. Patří mezi ně:

Ve vztahu k hypotékám, zákon č. 1/2013 ze dne14. května 2013 mění § 114 zákona o hypotékách (Ley Hipotecaria) a stanoví maximální sazbu úroku z prodlení – v případě úvěrů na pořízení nemovitosti určené k primárnímu bydlení, jestliže je hypotéka sjednána na samotné bydlení – ve výši trojnásobku zákonné úrokové sazby (v současné době 9 %).

Zákon o smlouvách o hypotečním úvěru (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) pozměnil ustanovení § 114, jehož nové znění vstoupilo v platnost dne 16. června 2019. Tento zákon stanoví úrok z prodlení ve výši běžné úrokové sazby s připočtením 3 procentních bodů za období, kdy je platba v prodlení. Vztahuje se na úvěry získané fyzickými osobami, které jsou zajištěny hypotékou na obytnou nemovitost. Úroky z prodlení nelze v žádném případě kapitalizovat. Dohody, které jsou v rozporu s tímto pravidlem týkajícím se úroků z prodlení, jsou nepřípustné.

– Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 16/2011 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Contratos de Crédito al Consumo) stanoví horní hranici pro tyto operace ve výši 2,5násobku zákonné úrokové sazby.

– Není-li dohodnuto jinak, § 7 zákona č. 3/2004 o postupech proti opožděným platbám v obchodních transakcích (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) stanoví zákonnou sazbu úroku z prodlení, již musí dlužník uhradit, jako součet úrokové sazby, kterou Evropská centrální banka uplatňuje u posledních hlavních refinančních operací provedených před prvním dnem aktuálního kalendářního pololetí, zvýšenou o osm procentních bodů.

Úrokovou sazbou, kterou Evropská centrální banka uplatňuje u svých hlavních refinančních operací, se rozumí úroková sazba používaná v případě, jsou-li těmito operacemi aukce s pevnou úrokovou sazbou. Má-li být refinanční operace provedena jako aukce s variabilní úrokovou sazbou, vztahuje se tato úroková sazba na mezní úrokovou sazbu vyplývající z této aukce.

Zákonná sazba úroku z prodlení určená podle ustanovení uvedených v tomto odstavci se uplatňuje po dobu šesti měsíců ode dne, k němuž je stanovena.

– Ve vztahu k pojistným smlouvám, ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 50/1980 ze dne 8. října 1980 o pojistných smlouvách (Ley del Contrato de Seguro) penalizuje neodůvodněná prodlení pojišťoven při vyplácení náhrad osobám s nároky krytými pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistiteli uplatněním roční úrokové sazby odpovídající zákonné úrokové sazbě platné v době, kdy se závazek stal splatným, zvýšené o 50 %. Není-li náhrada vyplacena do dvou let od vzniku nároku, musí soudce uložit pojistiteli roční úrokovou sazbu nejméně ve výši 20 %.

„Úrok v době po vynesení rozsudku“ (interés procesal) uvedený v § 576 zákona č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000, občanský soudní řád (Ley de Enjuiciamiento Civil), který stanoví, že jakmile byl v prvním stupni vydán rozsudek nebo rozhodnutí, které ukládá peněžité plnění, má věřitel nárok na roční úrok ve výši zákonné úrokové sazby zvýšené o dva procentní body, ve výši dohodnuté stranami, nebo ve výši stanovené zvláštními právními předpisy.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Úrokovou sazbu pro každý rok stanoví rozpočtové zákony.

Pro rok 2017 je sazba uvedena v dodatečném ustanovení č. 34 zákona č. 3/2017 ze dne 27. října o souhrnném státním rozpočtu (Ley de Presupuestos Generales del Estado), který ji stanoví ve výši:

– 3,00 % po dobu, kdy je tento rozpočet v platnosti.

– V témže období činí úrok z prodlení uvedený v § 26 obecného zákona č. 58/2003 ze dne 17. prosince 2003 o daních (Ley General Tributaria) 3,75 %.

– V témže období činí úrok z prodlení uvedený v § 38 odst. 2 obecného zákona č. 38/2003 ze 17. listopadu 2003 o subvencích (Ley General Tributaria) 3,75 %.

Úrokové sazby zveřejněné španělskou národní bankou jsou k dispozici na adrese:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

Jak je uvedeno v odpovědi na předchozí otázku, kromě zákonného úroku stanoveného v § 1108 občanského zákoníku jako náhrada za neuhrazenou peněžitou pohledávku existují různé sazby zákonných úroků. Patří mezi ně:

Ve vztahu k hypotékám, zákon č. 1/2013 ze dne14. května 2013 mění § 114 zákona o hypotékách (Ley Hipotecaria) a stanoví maximální sazbu úroku z prodlení – v případě úvěrů na pořízení nemovitosti určené k primárnímu bydlení, jestliže je hypotéka sjednána na samotné bydlení – ve výši trojnásobku zákonné úrokové sazby.

Zákon o smlouvách o hypotečním úvěru (Ley Reguladora de los Contratos de Crédito Inmobiliario) pozměnil ustanovení § 114, jehož nové znění vstoupilo v platnost dne 16. června 2019. Tento zákon stanoví úrok z prodlení ve výši běžné úrokové sazby s připočtením 3 procentních bodů za období, kdy je platba v prodlení. Vztahuje se na úvěry získané fyzickými osobami, které jsou zajištěny hypotékou na obytnou nemovitost. Úroky z prodlení nelze v žádném případě kapitalizovat. Dohody, které jsou v rozporu s tímto pravidlem týkajícím se úroků z prodlení, jsou nepřípustné.

– Ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 16/2011 o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Contratos de Crédito al Consumo) stanoví horní hranici pro tyto operace ve výši 2,5násobku zákonné úrokové sazby.

– Nebyl-li sjednán úrok z prodlení, § 7 zákona č. 3/2004 o postupech proti opožděným platbám v obchodních transakcích (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) stanoví zákonnou sazbu úroku z prodlení, již musí dlužník uhradit, jako součet úrokové sazby, kterou Evropská centrální banka uplatňuje u posledních hlavních refinančních operací provedených před prvním dnem aktuálního kalendářního pololetí, zvýšenou o osm procentních bodů.

Úrokovou sazbou, kterou Evropská centrální banka uplatňuje u svých hlavních refinančních operací, se rozumí úroková sazba používaná v případě, jsou-li těmito operacemi aukce s pevnou úrokovou sazbou. Má-li být refinanční operace provedena jako aukce s variabilní úrokovou sazbou, vztahuje se tato úroková sazba na mezní úrokovou sazbu vyplývající z této aukce.

Zákonná sazba úroku z prodlení určená podle ustanovení uvedených v tomto odstavci se uplatňuje po dobu šesti měsíců ode dne, k němuž je stanovena.

– Ve vztahu k pojistným smlouvám, ustanovení § 20 odst. 4 zákona č. 50/1980 ze dne 8. října 1980 o pojistných smlouvách (Ley del Contrato de Seguro) penalizuje neodůvodněná prodlení pojišťoven při vyplácení náhrad osobám s nároky krytými pojistnými smlouvami uzavřenými s pojistiteli uplatněním roční úrokové sazby odpovídající zákonné úrokové sazbě platné v době, kdy se závazek stal splatným, zvýšené o 50 %. Není-li náhrada vyplacena do dvou let od vzniku nároku, musí soudce uložit pojistiteli roční úrokovou sazbu nejméně ve výši 20 %.

„Úrok v době po vynesení rozsudku“ (interés procesal) uvedený v § 576 zákona č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000, občanský soudní řád (Ley de Enjuiciamiento Civil), který stanoví, že jakmile byl v prvním stupni vydán rozsudek nebo rozhodnutí, které ukládá peněžité plnění, má věřitel nárok na roční úrok ve výši zákonné úrokové sazby zvýšené o dva procentní body, ve výši dohodnuté stranami, nebo ve výši stanovené zvláštními právními předpisy.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Úrokové sazby jsou k dispozici na internetových stránkách zmíněných v předchozí odpovědi.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano, na této adrese:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres

Poslední aktualizace: 19/08/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.