Upozorňujeme, že výchozí španělština verze této stránky byla v nedávné době aktualizována. Na překladu do jazyka, ve kterém se vám stránka právě zobrazuje, zatím pracujeme.
K dispozici jsou již tyto aktualizované překlady
Swipe to change

Zákonné úroky z prodlení

Španělsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonný úrok je ve Španělsku stanoven jako doplňkový prostředek k zajištění náhrady škody v případě, že se dlužník dostane do prodlení a strany se nedohodly jinak. Zákonný úrok je upraven v § 1108 občanského zákoníku (Código Civil), přičemž zákon vyžaduje, aby se jednalo o nesplacený peněžitý dluh, popřípadě aby byl nesplacený dluh na peníze převeden.

Zákon neobsahuje definici zákonného úroku.

Existují nicméně různé druhy zákonných úroků. Nejběžnějším druhem je ten zmíněný výše, upravený v občanském zákoníku. V ostatních případech zákon nicméně stanoví zvláštní sazby úroku, které jsou v řadě případů stanoveny odkazem na sazbu zákonného úroku zvýšenou o určité procento. Tyto sazby lze rovněž považovat za „zákonný úrok“ v tom smyslu, že jsou stanoveny zákonem. Patří mezi ně:

ve vztahu k hypotéce, zákon č. 1/2013 ze dne 14. května 2013 mění § 114 zákona o hypotéce (Ley Hipotecaria) a stanovuje limit pro úrokovou míru v případě prodlení s úhradou úvěru na koupi nemovitosti určené k primárnímu bydlení, jestliže je hypotéka sjednána na samotné bydlení, v sazbě trojnásobku zákonného úroku, tj. v současné době 11,5 %;

– § 20 odst. 4 zákona č. 16/2011, o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Contratos de Crédito al Consumo), stanovuje horní hranici pro tyto operace na 2,5 násobek zákonného úroku;

– § 7 zákona č. 3/2004, o postupech proti opožděným platbám v obchodních transakcích (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles), stanoví sazbu úroku odkazem na úrokovou míru Evropské centrální banky ve vztahu k posledním hlavním refinančním operacím provedeným před prvním dnem aktuálního kalendářního čtvrtletí zvýšenou o 8 procentních bodů (7 bodů do roku 2013) (v současné době 0,250 %);

– pokud jde o pojistné smlouvy, § 20 odst. 4 zákona č. 50/1980 ze dne 8. října 1980, o pojistných smlouvách (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro), penalizuje neodůvodněná prodlení pojistitelů s úhradou náhrad osobám s nároky krytými pojistnými smlouvami jimi uzavřenými úhradou úroků o roční sazbě úroku odpovídající zákonnému úroku platnému v době, kdy se závazek stal splatným, zvýšenému o 50 %, přičemž však soudce nemůže pojistiteli uložit roční úrok nižší než 20 %, jestliže uplynuly dva roky od chvíle, kdy nárok vznikl, a náhrada nebyla vyplacena;

– úrok v době po vydání rozsudku (interés procesal) uvedený v § 576 zákona č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000, občanský soudní řád (Ley de Enjuiciamiento Civil), který stanoví, že jakmile byl v prvním stupni vydán rozsudek nebo rozhodnutí, které ukládá peněžité plnění, má věřitel nárok na roční úrok v sazbě zákonného úroku zvýšené o dva body, případě ve výši dohodnuté stranami či stanovené zvláštními právními předpisy.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Sazbu úroku pro každý rok stanoví rozpočtové zákony.

Pro rok 2016 je sazba stanovena v dodatečném ustanovení č. 34 zákona č. 48/2015 ze dne 29. října, o obecném státním rozpočtu (Presupuestos Generales del Estado) na rok 2016.

– 3,00 procenta do 31. prosince 2016.

Vývoj úrokových sazeb zveřejněný Španělskou bankou je k dispozici na následující adrese:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

Jak je uvedeno v předešlé otázce, vedle zákonného úroku stanoveného v § 1108 občanského zákoníku jakožto náhrada za neuhrazenou peněžitou pohledávku existují různé druhy zákonných úroků. Mezi ně patří:

ve vztahu k hypotéce, zákon č. 1/2013 ze dne 14. května 2013 mění § 114 zákona o hypotéce a stanovuje limit pro úrokovou sazbu v případě prodlení s úhradou úvěru na koupi nemovitosti určené k primárnímu bydlení, jestliže je hypotéka sjednána na samotné bydlení, v sazbě trojnásobku zákonného úroku, tj. v současné době 11,5 %;

– § 20 odst. 4 zákona č. 16/2011, o smlouvách o spotřebitelském úvěru (Contratos de Crédito al Consumo), stanovuje horní hranici pro tyto operace na 2,5 násobek zákonného úroku;

– § 7 zákona č. 3/2004, o postupech proti opožděným platbám v obchodních transakcích (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles), stanoví úrokovou sazbu odkazem na úrokovou sazbu uplatňovanou Evropskou centrální bankou na poslední hlavní refinanční operace provedené před prvním dnem aktuálního kalendářního čtvrtletí zvýšenou o 8 procentních bodů (7 bodů do roku 2013) (v současné době 0,250 %);

– pokud jde o pojistné smlouvy, § 20 odst. 4 zákona č. 50/1980 ze dne 8. října 1980, o pojistných smlouvách (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro), penalizuje neodůvodněná prodlení pojistitelů s úhradou náhrad osobám s nároky krytými pojistnými smlouvami jimi uzavřenými úhradou úroků o roční sazbě úroku odpovídající zákonnému úroku platnému v době, kdy se závazek stal splatným, zvýšenému o 50 %, přičemž však soudce nemůže pojistiteli uložit roční úrok nižší než 20 %, jestliže uplynuly dva roky od chvíle, kdy nárok vznikl, a náhrada nebyla vyplacena;

– úrok v době po vydání rozsudku (interés procesal) uvedený v § 576 zákona č. 1/2000 ze dne 7. ledna 2000, občanský soudní řád (Ley de Enjuiciamiento Civil), který stanoví, že jakmile byl v prvním stupni vydán rozsudek nebo rozhodnutí, které ukládá peněžité plnění, má věřitel nárok na roční úrok ve výši zákonné sazby úroku zvýšené o dva body, případě ve výši dohodnuté stranami či stanovené zvláštními právními předpisy.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Vývoj úrokových sazeb je k dispozici na internetové stránce uvedené v předchozí odpovědi.

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/Tipos_de_interes/Otros_tipos_de_i/otros-tipos/Tabla_tipos_de_interes_legal.html

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Ano, na následující internetové stránce:

http://www.bde.es/clientebanca/es/areas/Tipos_de_Interes/

Poslední aktualizace: 20/05/2021

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.