Zákonné úroky z prodlení

Švédsko
Obsah zajišťuje
European Judicial Network
Evropská soudní síť (občanské a obchodní věci)

1 Je v členském státě stanoven „zákonný úrok“? Pokud ano, jak je v tomto členském státě „zákonný úrok“ definován?

Zákonný úrok je upraven zákonem č. 1975/635, o úrocích (räntelagen). Tato úprava se uplatní, není-li pomocí smlouvy, slibu či jiným způsobem stanoveno jinak. Zákon však prohlašuje některá smluvní ujednání za neplatná.

2 Pokud ano, jaká je jeho výše/sazba a jakým právním předpisem se řídí? Jestliže jsou umožněny různé sazby zákonného úroku, jaké okolnosti a podmínky se na ně vztahují?

Nárok na náhradu

Jestliže se uplatňuje nárok na peněžité plnění, například z důvodu porušení smlouvy, odpovídá úroková sazba referenční sazbě (která v únoru 2016 činila 0 %) zvýšené o dva procentní body. Úrok je splatný ode dne, kdy proběhla platba, a to až do dne jejího vrácení, včetně, popřípadě jestliže platba nebyla provedena včas, až do dne, kdy se úroky stanou splatnými v souladu s ustanoveními o nesplacených pohledávkách, včetně.

Nesplacené pohledávky

V případě nesplacených pohledávek odpovídá splatný úrok referenční sazbě (která v únoru 2016 činila 0 %) zvýšené o osm procentních bodů. Uplatní se následující obecná pravidla.

a) Jestliže bylo datum splatnosti stanoveno předem, je úrok z dané pohledávky splatný od tohoto data.

b) Jestliže je nárok založen na povinnosti dané osoby držet v úschově peníze, které obdržela od komitenta nebo od třetí strany, je úrok splatný ode dne, kdy byl účet zřízen, popřípadě není-li účet zřízen, tak ode dne, kdy měl být zřízen.

c) V případě nesplacených pohledávek obecně platí, že úrok je splatný od třicátého dne ode dne, kdy věřitel zašle fakturu nebo jiným způsobem uplatní výzvu k uhrazení uvedené částky, přičemž uvede, že v případě prodlení s platbou vznikne povinnost hradit úrok. Dlužník není povinen platit úroky za dobu před tím, než obdržel fakturu nebo výzvu k úhradě.

V obchodním styku mezi obchodníky platí, že úrok se platí bez ohledu na to, zda výzva k úhradě obsahuje upozornění na to, že v případě prodlení s platbou vznikne povinnost hradit úrok. To samé platí i v případě, že obchodníkovi v rámci jeho obchodní činnosti vznikne vůči orgánu veřejné moci nebo jinému veřejnému subjektu nárok z titulu dodaného zboží či služeb.

V případě nároku na náhradu škody (skadestånd) nebo obdobnou kompenzaci, kterou není možné určit bez dalšího šetření, se úrok hradí ze splatné částky od třicátého dne po dni, kdy věřitel uplatní žádost o úhradu a učiní prohlášení o tom, co důvodně požaduje. Dlužník není povinen platit úroky za dobu před tím, než obdržel žádost a prohlášení.

Bez ohledu na ostatní ustanovení, úrok z nesplacené pohledávky je v každém případě splatný nejpozději od data oznámení o podání návrhu na vydání platebního rozkazu (betalningsföreläggande) nebo předvolání (stämning i mål) na základě žaloby na zaplacení pohledávky.

Jde-li o nárok na náhradu škody vniklé v důsledku úmyslného porušení zákona a náhrada škody nemá formu doživotní renty ( livränta), je úrok splatný ode dne, kdy ke škodě došlo.

Pohledávky, které podléhají úročení před datem splatnosti

Jestliže je pohledávka úročena v době, kdy se stane splatnou, a jestliže tato pohledávka není uhrazena včas, je i nadále úročena stejnou sazbou jako před datem splatnosti. Úroková míra však za žádných okolností nemůže být nižší než sazba úroku, která by se uplatnila v případě, pokud by nesplacená pohledávka nebyla v době přede dnem splatnosti úročena.

Úprava úrokové míry

Sazba úroku může být upravena, jestliže dlužník nemohl závazek uhradit včas z důvodu nemoci, nezaměstnanosti nebo jiného obdobného důvodu ležícího mimo jeho moc a jestliže by bylo nepřiměřené požadovat, aby z důvodu daného prodlení platil úroky v plné výši.

3 Jsou případně k dispozici další informace o způsobu výpočtu zákonného úroku?

Ne.

4 Existuje bezplatný on-line přístup k výše uvedenému právnímu předpisu?

Na tomto odkazu je k dispozici neoficiální verze zákona o úrocích (räntelagen).

Poslední aktualizace: 23/02/2017

Za originální verzi stránky (v jazyce daného členského státu) odpovídá příslušné kontaktní místo Evropské soudní sítě. Překlad pořídily útvary Evropské komise. Je možné, že změny, které v originální verzi případně provedly orgány daného členského státu, nebyly ještě do překladů zapracovány. ESS-O ani Evropská komise neodpovídá ani neručí za informace a data, které tento dokument obsahuje či na které odkazuje. Předpisy v oblasti autorských práv členských států odpovědných za tuto stránku naleznete v právním oznámení.