Rentesatser

Østrig
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

De lovbestemte renter er reguleret i § 1000 i den civile lovbog (Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch, ABGB). Spørgsmålet om betaling af morarenter er reguleret i § 1333 i ABGB og § 456 i virksomhedsloven (Unternehmensgesetzbuch, UGB) for erhvervsrelaterede retshandler mellem virksomheder og mellem virksomheder og offentligretlige juridiske personer (juristische Personen öffentlichen Rechts).

§ 1000 i ABGB finder anvendelse på renter, "som kræves i henhold til loven, eller for hvilke der ikke er fastsat en sats". Dertil kommer, at § 1000, stk. 2, i ABGB indeholder en opregning af de tilfælde, hvor der kan opkræves rentes rente.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Som angivet i § 1000, stk. 1, i ABGB udgør den lovbestemte rente 4 % p.a. Dette gælder også for de ved lov fastsatte morarenter som omhandlet i § 1333, stk. 1, i ABGB sammenholdt med § 1000, stk. 1, i ABGB. Denne rente gælder også for ensidige erhvervstransaktioner.

For erhvervsrelaterede retshandler mellem virksomheder og mellem virksomheder og offentligretlige juridiske personer anvendes en morarente på 9,2 procentpoint over basisrenten ved forsinket betaling af fordringer på penge, jf. § 456 i UGB. Basisrenten for det pågældende halvår er den, der er gældende på den første kalenderdag i denne periode. Basisrenten kan ses på nationalbankens websted på http://www.oenb.at i rubrikken "Allgemeines"/ "Wichtige Zinssätze".

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Det fremgår af § 1000, stk. 2, i ABGB, at kreditor kan kræve renters rente, hvis dette er udtrykkelig aftalt mellem parterne. Også uden en sådan aftale mellem parterne kan der opkræves renters rente på 4 % p.a. fra den dag, hvor sagen anlægges (når stævningen forkyndes for sagsøgte), hvis der fremsættes krav på betaling af forfaldne renter. Renters rente er ikke forbudt efter østrigsk ret.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Førnævnte bestemmelser i den civile lovbog og i virksomhedsloven er frit tilgængelige (på tysk) på webstedet for Østrigs forbundskancelli (Bundeskanzleramt) (http://www.ris.bka.gv.at) i databasen "Bundesrecht"/"Bundesrecht konsolidiert".

Sidste opdatering: 05/06/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.