Rentesatser

Belgien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Morarente er den procentsats, der anvendes til at beregne det tillægsbeløb, en debitor, der ikke har betalt sin kreditor til tiden, skal betale.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarente i civile søgsmål (dvs. sager mellem enkeltpersoner eller mellem en enkeltperson og en handlende) beregnes ved at lægge 2 % til 12-måneders EURIBOR (Euro Interbank Offered Rate).

Handelstransaktioner (dvs. transaktioner mellem handlende og/eller virksomheder) er omfattet af lov af 2. august om bekæmpelse af forsinkede betalinger i handelstransaktioner (Wet van 2/08/2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties). Denne rente anvendes, medmindre parterne har aftalt andet (kontraktlig rente).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Den halvårlige rentetilpasning for handelstransaktioner bekendtgøres i Belgiens lovtidende (websted for Belgisch staatsblad – Moniteur belge: http://www.ejustice.just.fgov.be)

Yderligere oplysninger kan fås på webstedet for den føderale offentlige tjeneste for virksomheder og forbrugere (Federale Overheidsdienst Economie https://economie.fgov.be)

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Yderligere oplysninger kan fås vederlagsfrit på webstedet for den føderale offentlige tjeneste for virksomheder og forbrugere (https://economie.fgov.be)

Sidste opdatering: 10/01/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.