Rentesatser

Bulgarien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Begrebet indgår i den bulgarske retsorden, men udtrykket er ikke i øjeblikket defineret i lovgivningen.

Ifølge retslitteraturen er lovbestemte renter sådanne renter, der ikke er fastsat ved aftale (hvis det var tilfældet, ville der være tale om morarenter), der skal betales i kraft af en lovbestemmelse. Lovbestemt rente ved for sen betaling (morarente) skal betales ved for sen opfyldelse af en pengeforpligtelse. I tilfælde af misligholdelse af en fordring på penge har kreditor altid ret til en godtgørelse beregnet efter den lovbestemte rente fra datoen for den forsinkede betaling, jf. artikel 86, stk. 1, første punktum, i lov om forpligtelser og aftaler [zakon za zadalzheniata i dogovorite (LOC)] (herefter aftaleloven). Ifølge den højeste kassationsrets harmoniserede retspraksis er en misligholdelse af en finansiel forpligtelse altid en forsinkelse med betalingen, og kreditor kan kræve en godtgørelse fra debitor på et beløb svarende til den lovbestemte rente fra det tidspunkt, hvor forsinkelsen indtræder, i henhold til den almindelige regel i aftalelovens artikel 86, stk. 1. Hvis der er tale om en midlertidig forpligtelse, anses debitor for at have misligholdt aftalen ved fristens udløb, og i mangel af en forfaldsdato anses debitor for at misligholde aftalen, når vedkommende er blevet opfordret af kreditor til at betale, jf. aftalelovens artikel 84, stk. 2. Kravet på lovbestemte renter udspringer således af følgende faktiske omstændigheder: En principal finansiel forpligtelse, dens forfald til betaling og en misligholdelse af denne forpligtelse, hvor de lovbestemte renter har til formål at erstatte det tab, som kreditor er blevet påført som følge af misligholdelsen. Rentekravet er af accessorisk karakter, men har en vis grad af autonomi i forhold til hovedstolen, idet de faktorer, der ligger til grund for den finansielle forpligtelse, indeholder en faktor, der svarer til den manglende opfyldelse af forpligtelsen, dvs. misligholdelsen af hovedkravet.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

I henhold til aftalelovens artikel 86, stk. 1, skal en debitor, som misligholder en forpligtelse, der kan gøres op i penge, betale en godtgørelse beregnet efter den lovbestemte rente fra datoen for forsinkelsen. Den lovbestemte rentesats fastsættes af ministerrådet.

Med hjemmel i aftalelovens artikel 86, stk. 2, og med henblik på at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/7/EU af 16. februar 2011 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EFT L 48/1 af 23.2.2011), har regeringen udstedt dekret nr. 100 af 29. maj 2012 om fastsættelse af størrelsen af den lovbestemte rente af restancer i BGN og i udenlandsk valuta, der trådte i kraft den 1. juli 2012, som senere ophævet, og dekret nr. 426 af 18. december 2014 om fastlæggelse af den lovbestemte rente af forsinkede betalinger, der trådte i kraft den 1. Januar 2015. Det bestemmes i sidstnævnte dekret, at den lovbestemte rente er den bulgarske nationalbanks diskonto i den periode, hvor forsinkelsen varer, plus 10 procentpoint. Den årlige lovbestemte rentesats for sådanne betalinger er den bulgarske nationalbanks basisrente gældende fra den 1. januar eller den 1. juli i det indeværende år plus 10 procentpoint. Den daglige lovbestemte rente for fordringer, der er forfaldet til betaling, er 1/360 af den årlige sats. Den rente, som er gældende fra den 1. januar i indeværende år, gælder for første halvår, og den, der er gældende fra 1. juli, for andet halvår.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Den bulgarske nationalbank offentliggør basisrenten for den relevante periode ved hjælp af en metode, der fastsættes af bestyrelsen, og offentliggør den i den bulgarske statstidende. Basisrenten og ændringer dertil offentliggøres på den bulgarske nationalbanks websted: – http://www.bnb.bg/. Dette websted indeholder også den metode, der anvendes til at fastsætte basisrenten.

I aftalelovens artikel 10, stk. 3, er det fastsat, at rente af skyldige rentebetalinger (rentes rente) skal betales efter den bulgarske nationalbanks regler. Der er dog ikke offentliggjort sådanne regler.

I artikel 294, stk. 2, i handelsloven er det fastsat, at der inden for rammerne af en retshandel tilskrives rentes rente, medmindre der er indgået en udtrykkelig aftale om det modsatte.

I tilfælde af et søgsmål vedrørende et rentebærende krav på penge inden for rammerne af en handelsretlig tvist skal stævningen bilægges dokumentation for størrelsen af de påløbne renter. Denne dokumentation, som der henvises til i retsplejelovens artikel 366, er en betingelse for, at kravet kan anerkendes. Hvis dokumentationen mangler, skal sagsøger supplere stævningen senest en uge efter modtagelsen af meddelelsen. Sker det ikke, afviser retten stævningen.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Oplysninger om basisrenten og ændringer af denne findes på engelsk og bulgarsk på den bulgarske nationalbanks websted: http://www.bnb.bg/, herunder på engelsk.

Lov om forpligtelser og aftaler, handelsloven og andre retsakter, der er nævnt ovenfor, findes på bulgarsk på webstedet: https://lex.bg.

Lov om forpligtelser og aftaler, handelsloven og ministerrådets dekret nr. 426 af 18. december 2014 om indførelse af en lovbestemt rentesats for fordringer, der er forfaldet til betaling, er også tilgængelig på bulgarsk på webstedet: www.tita.bg. https://www.tita.bg/.

På nettet kan man foretage en gratis beregning af størrelsen af de lovbestemte renter ved at indtaste hovedstolens størrelse og forsinkelsens varighed - https://www.calculator.bg/1/lihvi_zadaljenia.html, http://balans.bg.

Sidste opdatering: 16/10/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.