Den originale sprogudgave af denne side kroatisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Kroatien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ja. Lovbestemt rente (zakonska kamata) er den rentesats, som skyldneren i forbindelse med en betalingsforpligtelse skal betale af et udestående krav på en sum penge. Derfor kommer den skyldner, som ikke betaler en fordring på penge, også til at skylde lovbestemt rente ud over hovedbeløbet.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den almindelige lov om lovbestemt rente er loven om civile forpligtelser (Zakon o obveznim odnosima) (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende), nr. 35/05, 41/08, 125/11 og 78/15) – artikel 29-31. Denne lov finder anvendelse, medmindre andet er fastsat for bestemte personer og bestemte forhold ifølge speciallovgivningen. Efter denne lov fastsættes morarenten på gæld, der er opstået som følge af handelskontrakter og kontrakter mellem en erhvervsdrivende og en offentligretlig person, halvårligt ved at forhøje den gennemsnitlige rentesats på lån, der bevilges for en periode på over et år til ikkefinansielle selskaber, og beregnes for referenceperioden forud for den aktuelle halvårlige periode, med fem procentpoint og tre procentpoint i andre relationer.

Gennemsnitsrentesatsen for referenceperioden fastsættes af Kroatiens nationalbank (Hrvatska narodna banka) og skal offentliggøres den 1. januar og den 1. juli i Republikken Kroatiens lovtidende (Narodne Novine).

Den gennemsnitlige rentesats, der benyttes til beregning af lovbestemte rentesatser for den aktuelle halvårlige periode (fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017) er 4,68 %. Derfor er den lovbestemte rente af fordringer, der er opstået som følge af handelskontrakter og kontrakter mellem en erhvervsdrivende og en offentligretlig person, for perioden fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017 på 9,68 %, og i andre relationer (f.eks. relationer, der er opstået som følge af kreditaftaler og andre civilretlige kontrakter, relationer uden for kontraktforhold – godtgørelse, uberettiget berigelse) på 7,68 %.

Den særlige bestemmelse om lovbestemt rente for visse former for gæld findes i loven om finansiel virksomhed og akkordaftaler forud for konkurs (Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi) (Narodne Novine (NN, Republikken Kroatiens lovtidende), nr. 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 og 78/15). Denne lov gælder for betalingsforsinkelser i handelstransaktioner mellem erhvervsdrivende og mellem erhvervsdrivende og offentligretlige personer om levering af varer eller tjenesteydelser mod betaling, hvor den offentligretlige person er debitor. Ifølge denne lov er den lovbestemte rente for forsinket betaling den rentesats, der svarer til grundrentesatsen forhøjet med 8 procentpoint. Grundrentesatsen svarer til den gennemsnitlige rentesats for lån, der bevilges for en periode på over et år til ikkefinansielle selskaber, og beregnes for referenceperioden forud for den aktuelle halvårlige periode og nedsat med tre procentpoint.

Gennemsnitsrentesatsen for referenceperioden fastsættes af Kroatiens nationale centralbank (Hrvatska narodna banka) og skal offentliggøres den 1. januar og den 1. juli i Republikken Kroatiens lovtidende (Narodne Novine).

Grundrentesatsen, som benyttes til at beregne lovbestemte rentesatser for den aktuelle halvårlige periode (fra den 1. januar 2017 til den 30. juni 2017), er 1,68 %. For perioden fra 1. januar 2017 til 30. juni 2017 er den lovbestemte rentesats ved forsinket betaling i handelstransaktioner mellem erhvervsdrivende og mellem erhvervsdrivende og offentligretlige personer, hvor den offentligretlige person er debitor, derfor 9,68 %.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Gennemsnitsrentesatsen for referenceperioden fastsættes af Kroatiens nationalbank (Hrvatska narodna banka) og skal offentliggøres den 1. januar og den 1. juli i Republikken Kroatiens lovtidende.

Der er adgang til Republikken Kroatiens lovtidende, Narodne novine, via følgende link: https://narodne-novine.nn.hr/

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Der er gratis adgang til Republikken Kroatiens lovtidende, Narodne novine, via følgende link: https://narodne-novine.nn.hr/

Sidste opdatering: 25/03/2019

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.