Rentesatser

Tjekkiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ja. Renter er normalt omfattet af artikel 1802-1806 i lov nr. 89/2012 (civillovbogen) og defineres som en økonomisk sanktion, der uden videre pålægges efter loven, hvis debitor misligholder sin betalingsforpligtelse. Morarenten fastlægges i afledt lovgivning (for indeværende i bekendtgørelse nr. 351/2013).

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarenten fastlægges i overensstemmelse med den lovgivning, der er gældende den første dag, hvor debitor misligholder sin forpligtelse.

Tjekkisk bekendtgørelse nr. 351/2013 af 16. oktober 2013 har været i kraft siden 1. januar 2014. Den fastlægger morarenten og omkostningerne ved gældens inddrivelse, salæret til kuratoren, administratoren og et af retten udpeget medlem af det organ, der repræsenterer en juridisk enhed, og den regulerer visse anliggender i tilknytning til handelstidende og offentlige registre over fysiske og juridiske personer. Det fremgår af bekendtgørelsen, at den årlige morarante er baseret på reporenten, som fastlægges af nationalbanken for den første dag i den kalenderperiode, hvor misligholdelsen indtrådte, med tillæg af otte procentpoint. Denne rente forbliver uændret gennem hele misligholdelsesperioden.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Renter som følge af en misligholdelse, der indtrådte før bekendtgørelse nr. 351/2013 trådte i kraft, er omfattet af den dagældende lovgivning, dvs. bekendtgørelse nr. 142/1994. Man skal altid benytte sig af den version, der var gældende på den første misligholdelsesdag.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

http://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=351&r=2013

Sidste opdatering: 22/05/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.