Rentesatser

Oplysninger om, hvordan hvert enkelt EU-land beregner den lovbestemte rentesats.

Beregning af lovbestemte renter i relation til det retlige samarbejde i civil- og handelssager kan være relevant inden for rammerne af flere EU-retlige forskrifter. Disse forskrifter regulerer imidlertid ikke de nærmere detaljer vedrørende lovbestemte renter, og det skal derfor afgøres efter national lovgivning, hvordan og på hvilket grundlag lovbestemte renter skal beregnes.

I en grænseoverskridende sag kan sådanne oplysninger vise sig at være relevante, og adgangen til sådanne oplysninger nødvendig. Det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område har derfor udarbejdet faktablade, som giver oplysninger om, hvordan medlemsstaterne definerer lovbestemte renter, om der efter national ret gælder sådanne renter, og på hvilket retsgrundlag de i givet fald beregnes og med hvilken sats. Der findes også oplysninger om de omstændigheder og betingelser, hvorunder disse satser gælder, og om hvordan de beregnes.

Vælg det relevante lands flag for at få detaljerede nationale oplysninger.

Sidste opdatering: 30/05/2023

Denne side vedligeholdes af Europa-Kommissionen. Oplysningerne på denne side afspejler ikke nødvendigvis Europa-Kommissionens officielle holdning. Kommissionen påtager sig intet ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Der henvises til den juridiske meddelelse, for så vidt angår de regler om ophavsret, der gælder for EU-websiderne.