På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Rentesatser

England og Wales
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Lovbestemt rente er den rentesats, som efter loven kan anvendes i forbindelse med et udestående krav på et pengebeløb. Lovgivningen i England og Wales indeholder bestemmelser om lovbestemt rente, der finder anvendelse i de relevante tilfælde.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Lovbestemt rentebeløb/-sats

Kriterier for anvendelse af den lovbestemte rente

(om nødvendigt f.eks. forsinkelse, forbrugeraftale osv.)

Retsgrundlag

8 %

Hvis der ikke gælder en anden lovbestemt rentesats eller en kontraktmæssig rentesats, kan kreditor opkræve en årlig rente på 8 %.

§ 17 i domloven af 1838 (Judgments Act 1838)

§ 35A i loven om den øverste domstol af 1981 (Senior (frmr Supreme) Court Act 1981) i retten i første instans (High Court) ("§ 35A") "... simpel rente til en sats, som retten finder passende, eller som processuelle regler fastlægger på hele eller dele af gælden for hele eller dele af perioden fra det tidspunkt, hvor fordringen forfaldt og frem til betalingsdatoen..."

§ 69 i loven om byretten af 1984 (County Courts Act 1984) i byretten ("§ 69")

"... i en sag (når den er anlagt) ved en byret med henblik på inddrivelse af en gæld eller en erstatning kan der i ethvert beløb, der er omfattet af en afgørelse, medgå en simpel rente til en sats, som retten finder passende, eller som kan fastlægges, på hele eller dele af den gæld eller den erstatning, som afgørelsen vedrører, eller som er blevet betalt, før afgørelsen blev truffet, for hele eller dele af perioden fra det tidspunkt, hvor fordringen forfaldt..."

§ 3 i loven om lovreformer af 1934 (Law Reform Act 1934) for protokolførende domstole, dog ikke retten i første instans og byretten,

f.eks. appeldomstolen (Court of Appeal) (afdelingen for civile sager (Civil Division)), når den træffer afgørelse.

"I enhver sag, der føres ved en protokolførende domstol med henblik på inddrivelse af gæld eller erstatning, kan retten, hvis den finder det passende, bestemme, at der i det beløb, som der er truffet afgørelse om, kan medgå en rente til en sats, den finder passende, på hele eller dele af gælden eller erstatningen for hele eller dele af perioden fra det tidspunkt, hvor fordringen forfaldt, og frem til det tidspunkt, hvor afgørelsen blev truffet..."

§ 57, stk. 1, litra b), i loven om veksler af 1882 (Bills of Exchange Act 1882) om uindfriede veksler fra tidspunktet for forelæggelse, hvis vekslen forfalder på anmodning, og ellers ved forfald.

§§ 86 til 92 i skatteforvaltningsloven af 1970 (Taxes Management Act 1970) om forfaldne afgifter

Artikel 14 i bekendtgørelsen om advokatsalærer (frivillig retspleje) af 1994 (Solicitors (Non Contentious Business) Remuneration Order 1994) om ubetalte advokatfakturaer i forbindelse med frivilligt arbejde, herunder betalte honorarer og moms, idet satsen ikke kan overstige gældssatsen fastslået ved en afgørelse, dvs. 8 % p.a.

§ 49 i voldgiftsloven af 1996 (Arbitration Act 1996), der giver domstolen mulighed for at fastlægge en simpel rente eller rentes rente "fra det tidspunkt, til den sats og med den pause, som den anser for at være rimelig set i forhold til sagen".

Loven om forsinket betaling af erhvervsgæld (rente) af 1998 (Late Payment of Commercial Debts (Interest) Act 1998) ("1998-loven").

Endvidere hensyntagen til procedurerne i retsplejeloven, procedure nr. 16.4, stk. 1, litra b), og stk. 2, i henhold til hvilken fordringshaveren i specifikationen af kravet (eller modkravet) skal anføre, at vedkommende opkræver en rente, og angive, om vedkommende gør dette på baggrund af en aftale, og i givet fald hvilken, eller på et andet grundlag, og i givet fald hvilket.

Hvis kravet gælder et bestemt pengebeløb, skal fordringshaveren angive:

den opkrævede rentes procentsats

det tidspunkt, fra hvilket der tilskrives rente

det tidspunkt, frem til hvilket renten beregnes, dog højst frem til tidspunktet for stævningens indgivelse

det samlede rentebeløb som opkrævet frem til beregningstidspunktet

den daglige rentesats efter beregningstidspunktet

8 % over Bank of Englands basissats. Bankens referencesats fastsættes hver sjette måned den 30. juni og den 31. december.

Virksomheder og offentlige myndigheder har en lovbestemt ret til at opkræve morarenter af erhvervsgæld i forbindelse med aftaler, der er indgået den 7. august 2002 eller senere.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Der kan opkræves rente fra det tidspunkt, hvor beløbet forfalder, og frem til udstedelsestidspunktet for den oprindelige stævning, og også til samme sats frem til det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes. Der kan også opkræves rente fra det tidspunkt, hvor afgørelsen træffes, til samme sats i tilfælde af afgørelser truffet af retten i første instans af enhver værdi og i tilfælde af afgørelser truffet af byretten over en værdi på 5 000 GBP. Der kan udelukkende gøres en simpel rente gældende. I henhold til procedure nr. 44 2, stk. 6, litra g), i retsplejeloven har retten beføjelse til at bestemme, at der skal betales rente af omkostninger, som er afholdt før afgørelsen.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Den relevante lovgivning findes på følgende links:

Judgments Act 1838

Supreme Court Act (renamed as the Senior Courts Act) 1981

County Courts Act 1984

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The County Courts (Interest on Judgment Debts) Order 1991 som ændret ved the County Courts (Interest on Judgment Debts) (Amendment) Order 1996

Sidste opdatering: 16/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.