Den originale sprogudgave af denne side finsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Finland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Lovbestemte renter skal efter finsk ret forstås som både de renter, der tilskrives fordringer før forfaldsdagen, og morarenter ved forsinket betaling. Bestemmelserne vedrørende de to former for lovbestemte renter er fastsat i renteloven (lov nr. 633/1982). Forpligtelsen til at betale renter eller morarenter ved forsinket betaling er fastlagt i renteloven, medmindre andet følger af skyldnerens forpligtelser eller forretningspraksis, eller medmindre andet er bestemt ved lov, jf. rentelovens § 2, stk. 1.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Renter af gældsforpligtelser: Skyldneren skal ikke betale renter for den periode, der går forud for en fordrings forfaldsdato, jf. rentelovens § 3, stk. 1). Parterne kan dog aftale, at der skal betales renter. Hvis forpligtelsen til at betale renter er aftalt, uden at der samtidig er aftalt en rentesats, skal skyldneren betale en årlig rente i overensstemmelse med den referencesats, der er fastsat i rentelovens § 12 (jf. § 3, stk. 2).

Med hensyn til kreditaftaler, hvorefter forbrugeren får udbetalt et kontant beløb, finder bestemmelsen i § 17a i kapitel 7 i lov om forbrugerbeskyttelse (38/1978) også anvendelse. Det fremgår heraf, at såfremt kreditbeløbet eller kreditloftet er under 2 000 EUR, må ÅOP for kreditten ikke overstige referencesatsen som anført i rentelovens § 12, plus 50 procentpoint.

Strafrente på forsinkede betalinger: For aftaler, der er omfattet af loven om betalingsbetingelser i kommercielle kontrakter (30/2013), er morarenten ved forsinkede betalinger 8 procentpoint højere end den referencesats, der er gældende på det pågældende tidspunkt, jf. rentelovens § 4a, stk. 1. Denne ligger på nuværende tidspunkt på 8 % (efterår 2017). For andre aftaler er morarenten ved forsinkede betalinger 7 procentpoint højere end den referencesats, der er gældende på det pågældende tidspunkt, jf. rentelovens § 4. Denne ligger på nuværende tidspunkt på 7 % (efterår 2017).

Med hensyn til forbrugergæld er bestemmelserne i renteloven om morarente ved forsinkede betalinger ufravigelige, og det er ikke muligt at aftale en højere rente ved forsinkede betalinger, jf. rentelovens § 2, stk. 2. For anden gæld er det muligt at aftale en morarente ved forsinkede betalinger. I kontrakter, der er omfattet af loven om betalingsbetingelser i kommercielle kontrakter, er det ikke muligt at aftale, at fordringshaveren ikke har ret til at opkræve morarenter ved forsinkede betalinger, og hvis skyldneren er kontraherende part, er det ikke muligt at aftale en lavere rente ved forsinkede betalinger end den, der er fastlagt i § 4a, stk. 1, i renteloven (jf. § 8 i lov om betalingsbetingelser i kommercielle kontrakter).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Referencesatsen i renteloven er den rente, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag i hvert halvår, rundet op til nærmeste halve procentpoint (rentelovens § 12).

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

En uofficiel engelsk oversættelse af renteloven findes på: http://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1982/en19820633.pdf.

Den finske og svenske udgave af loven findes på: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1982/19820633?search%5btype%5d=pika&search%5bpika%5d=Korkolaki.

Lov om betalingsbetingelser i kommercielle kontrakter findes på: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2013/20130030?se.

Forbrugerbeskyttelsesloven findes på: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1978/19780038?se.

Sidste opdatering: 06/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.