Rentesatser

Grækenland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

I græsk ret er der fastsat regler for betaling af morarenter. Morarente er den rente, f.eks. en procentdel af kapitalen i en fastlagt periode, som er direkte fastlagt ved lov. Den hyppigste form for morarente er den rente, en debitor skal betale fra det tidspunkt, den pågældende misligholder sine forpligtelser. I artikel 301, 346, 529 og 720 ff. i civillovbogen er der også fast regler for andre former for morarente.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarenten ved forsinkede betalinger er normalt 2 procentpoint højere end den maksimale kontraktlige rente, som tidligere blev fastlagt ved beslutning truffet af direktøren for Grækenlands nationalbank. Den blev i 2001 harmoniseret med Den Europæiske Centralbanks tilsvarende rente (lov 47/2000 vedtaget af rådet for monetær politik, artikel 3, stk. 2, i lov 2842/2000). Det kan til almindelig orientering oplyses, at den morarente, som blev anvendt uden for bankverdenen, var i størrelsesordenen 12 % (der blev anvendt i perioden 1946-1979) til 44 % (i 1992, da den gradvist begyndte at falde). For tiden ligger den på 7,30 %.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

En tabel over ikke-bankrenter (siden 1946) kan findes på Grækenlands nationalbanks websted (http://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Statistics/rates_markets/monetary/exotrapezika.aspx), men webstedet indeholder ikke en automatisk metode til beregning af morarente, idet det findes på andre websteder såsom NOMOS eller ISOKRATIS (dsanet).

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Det er tilfældet for Grækenlands nationalbanks vedkommende, men ikke for de andre, da der er tale om abonnementsbaserede ydelser.

Sidste opdatering: 07/02/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.