Rentesatser

Irland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ifølge lovgivningen skal der betales rente under forskellige omstændigheder, f.eks. i forbindelse med forsinket betaling i handelsforhold, gæld fastslået ved dom, ubetalte skatter eller skatterestancer.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

De lovbestemte rentesatser, som er fastsat i nedenstående tabel, er relevante for krav på det civil- og handelsretlige område:

Lovbestemt rentebeløb/-sats

Kriterier for anvendelse af den lovbestemte rente

(om nødvendigt f.eks. forsinkelse, forbrugeraftale osv.)

Retsgrundlag

8 %

Rente vedrørende gæld fastslået ved dom fra datoen for indførelsen af dommen i retsbogen

S. 26 Debtors (Irland) Act 1840

og

S. 20 Courts Act 1981

og

S.I. 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

Når en domstol afsiger kendelse om, at en person skal betale en sum penge, kan den under visse omstændigheder også pålægge personen at betale rente af hele eller dele af beløbet i hele eller dele af perioden fra det tidspunkt, hvor fordringen forfaldt, og til domsdatoen.

S. 22(1) Courts Act 1981

og

S. 50 Courts and Courts Officers Act 1995

og

S.I 12/1989 – Courts Act 1981 (Interest on Judgments Debts) Order, 1989

8 %

Rente pålægges omkostninger, som tilkendes af domstolen fra den dato, hvor omkostningsbeløbet fastslås (enten ved aftale mellem parterne eller ved en retsembedsmands udmåling af omkostningerne).

S. 30 Courts and Courts Officers Act 2002 som ændret ved S. 41 Civil Liability and Courts Act 2004

og

S.I 544/2004 (commencement order)

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (pr. 1. januar og 1. juli hvert år) plus 8 procentpoint.

Fordringshavers ret til at kræve lovbestemt rente ved for sen betaling, hvis betalingen er forsinket i forbindelse med handelskontrakter indgået efter den 16. marts 2013.

Statutory Instrument (S.I.) No. 580/2012 – European Communities (Late Payments in Commercial Transactions) Regulations 2012

Den Europæiske Centralbanks rentesats for de vigtigste refinansieringstransaktioner (pr. 1. januar og 1. juli hvert år) plus 7 procentpoint.

Fordringshavers ret til at kræve rente ved for sen betaling, hvis betalingen er forsinket i forbindelse med handelskontrakter indgået mellem den 7. august 2002 og den 15. marts 2013, og når der forlanges en rente for forsinket betaling på over 5 EUR.

S.I. No. 388/2002 – European Communities (Late Payment in Commercial Transactions) Regulations 2002

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Ikke relevant. Se ovenstående tabel.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Lovgivningen er tilgængelig online på følgende adresse: http://www.irishstatutebook.ie/eli/1996/act/33/enacted/en/html?q=Divorce

Sidste opdatering: 12/04/2023

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.