Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Rentesatser

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ifølge italiensk obligationsret sondres der mellem ordinære renter, morarenter og udligningsrenter. Ordinære renter betales til gengæld for den fordel, som låntager (der skal betale renter) har ved at have andres penge til rådighed. Morarenter er en kompensation og skal betales i tilfælde af forsinket betaling ved fremsættelse af påkrav over for skyldneren. Udligningsrenter skal betales som følge af fordringshavers sene modtagelse af skyldige beløb, hvilket er til fordel for skyldneren, som ikke straks betaler. Kriteriet er rimelighed, og der påløber renter, selv om fordringen ikke er opgjort og forfalden til betaling. Lovbestemte renter er derimod fastsat i loven om pengekrav. Fra datoen for forsinkelsen skal skyldneren betale lovbestemte renter til fordringshaveren, også selv om de ikke tidligere var gældende, og også selv om fordringshaveren ikke dokumenterer, at han har lidt skade 8artikel 1224, stk. 1, i den civile lovbog (codice civile)]. Følgende er fastsat i artikel 1224 i den civile lovbog (erstatning for pengekrav): "i forbindelse med pengekrav betales lovbestemte renter fra datoen for forsinkelsen, også selv om de ikke tidligere var gældende, og også selv om fordringshaveren ikke dokumenterer, at han har lidt skade. Hvis den gældende rentesats før forsinkelsen var højere end den lovbestemte rentesats, vil morarentesatsen være det samme beløb." En fordringshaver, der dokumenterer, at han har lidt større skade, får yderligere erstatning (skade som følge af forringelsen af pengeværdien), men ikke, hvis morarentesatsen er aftalt.

I henhold til den civile lovbogs artikel 1282 pålægges opgjorte og forfaldne krav automatisk renter, medmindre andet er fastsat ved lov eller i gældsinstrumentet.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den lovpligtige rentesats fastsættes generelt af det italienske økonomi- og finansministerium ved et dekret, som udstedes hvert år senest den 15. december. Hvis parterne har aftalt en rentesats, vil den gældende rentesats være den aftalte. Dog skal den indgåede aftale om rentesats være skriftlig, og satsen må ikke være højere end den, som maksimalt er tilladt ifølge renteloven (lov nr. 108 af 7. marts 1996). En højere rente vil blive betragtet som ågerrente og dermed ugyldig. I sådanne tilfælde skyldes ingen debetrenter (artikel 1815 i den civile lovbog). Hvis parterne har indgået en aftale om at anvende en bestemt rentesats, men ikke har fastsat beløbet, finder den lovbestemte sats anvendelse. I det italienske retssystem gælder der andre regler for morarenter end for lovpligtige renter. Morarenter forstås som en sanktion (for skyldner) og kompensation (for fordringshaver). Denne rente er tilknyttet en manglende opfyldelse af en finansiel forpligtelse som følge af forsinket eller udebleven betaling for den pågældende tjeneste inden for den periode, som er fastsat ved lov eller på grundlag af aftaler indgået mellem parterne. Skyldneren skal være i restance, før fordringshaveren kan kræve morarenter. "Restance" refererer til skyldnerens forsinkede opfyldelse af sine forpligtelser. For at kunne pålægge morarenter skal forfaldsdatoen være overskredet, og skyldneren skal have modtaget et påkrav, dvs. et formelt dokument, hvormed fordringshaveren opfordrer skyldneren til at foretage den forfaldne betaling. Ifølge den civile lovbog pålægges morarenter med den lovbestemte sats, dvs. den sats, som er bestemt ved lov. Hvis den ordinære rentesats, som var gældende, før skyldneren modtog påkravet, var højere end den lovbestemte rentesats, vil morarentesatsen være samme beløb (artikel 1224 i den civile lovbog).

Ifølge artikel 1284 i den civile lovbog fastsættes den lovbestemte rentesats på årsbasis af økonomi- og finansministeriet. Med et dekret, som offentliggøres i Italiens statstidende (Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana), ændrer ministeriet rentesatsen på grundlag af det gennemsnitlige årlige udbytte af statsobligationer med en maksimal varighed på 12 måneder. Der tages hensyn til det pågældende års registrerede inflationsrate. Dette beløb fastsættes senest den 15. december i året forud for det, som rentesatsen gælder for. Hvis rentesatsen ikke er blevet fastsat pr. 15. december, forbliver den eksisterende sats uændret i det følgende år.

Den lovbestemte rentesats har været 0,01 % siden den 1. januar 2021.

TABEL OVER LOVBESTEMTE RENTESATSER

Fra

Til

Rentesats

Lovgivning

1. januar 1999

31. december 2000

2,50 %

Justitsministeriets dekret af 10. december 1998

1. januar 2001

31. december 2001

3,50 %

Justitsministeriets dekret af 11. december 2000

1. januar 2002

31. december 2003

3,00 %

Økonomiministeriets dekret af 11. december 2001

1. januar 2004

31. december 2007

2,50 %

Økonomiministeriets dekret af 1. december 2003

1. januar 2008

31. december 2009

3,00 %

Økonomiministeriets dekret af 12. december 2007

1. januar 2010

31. december 2010

1,00 %

Økonomiministeriets dekret af 4. december 2009

1. januar 2011

31. december 2011

1,50 %

Økonomiministeriets dekret af 7. december 2010

1. januar 2012

31. december 2013

2,50 %

Økonomiministeriets dekret af 12. december 2011

1. januar 2014

31. december 2014

1,00 %

Økonomiministeriets dekret af 12. december 2013

1. januar 2015

31. december 2015

0,50 %

Økonomiministeriets dekret af 11. december 2014

1. januar 2016

31. december 2016

0,20 %

Økonomiministeriets dekret af 11. december 2015

1. januar 2017

31. december 2017

0,10 %

Økonomiministeriets dekret af 7. december 2016

1. januar 2018

31. december 2018

0,30 %

Økonomiministeriets dekret af 13. december 2017

1. januar 2019

31. december 2019

0,80 %

Økonomiministeriets dekret af 12. december 2018

1. januar 2020

31. december 2020

0,05 %

Økonomiministeriets dekret af 12. december 2019

1. januar 2021

31. december 2021

0,01 %

Økonomiministeriets dekret af 11. december 2020

Rentesatser, der er højere end den lovbestemte rentesats, skal aftales skriftligt. I modsat fald pålægges den lovbestemte sats.

Der er indført ad hoc-lovgivning om forsinket betaling i handelstransaktioner, som er baseret på EU-retten. Lovdekret nr. 231 af 9. oktober 2002 som ændret ved lovdekret nr. 192 af 9. november 2012, der gennemfører direktiv 2011/7/EU i overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, i lov nr. 180 af 11. november 2011, finder anvendelse i national ret.


Hvis parterne ikke har fastsat en rentesats, er den lovbestemte sats fra tidspunktet for det indledende processkrift i sagen den sats, der er omfattet af særlovgivningen om forsinket betaling i handelstransaktioner (se nedenfor). Denne regel gælder også for loven om indledning af voldgiftssager.

Særlovgivning om forsinket betaling i handelstransaktioner – Den italienske lovgivende forsamling har udstedt lovdekret nr. 231/2002 med senere ændringer for at gennemføre direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Heri forudsættes udtrykkeligt en rentesats, der er højere end den lovbestemte sats, som morarenter i handelstransaktioner. Ifølge lovdekret nr. 231/2002 betyder handelstransaktioner "kontrakter af en enhver art mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som udelukkende eller overvejende indebærer levering af varer eller tjenester mod betaling af en pris". Dekretet fastsætter, at i forbindelse med en handelstransaktion, er "enhver, som uretfærdigt udsættes for en forsinkelse i betalingen af prisen, automatisk berettiget til at opkræve morarenter fra dagen efter udløbet af betalingsfristen", medmindre skyldneren kan bevise, at forsinkelsen ikke skyldes årsager, som kan henføres til skyldner. Ifølge dette lovdekret er morarenter i handelstransaktioner således baseret på de rentesatser, der hvert år fastsættes af finans- og økonomiministeriet, og de er sammenfattet i tabellen herunder som følger: a) i første halvdel af året, som forsinkelsen henviser til, pålægges den rentesats, som er gældende den 1. januar i det pågældende år b) i anden halvdel af året, som forsinkelsen henviser til, pålægges den rentesats, som er gældende fra 1. juli samme år.

Tabellen viser ændringerne i rentesatsen for forsinkede betalinger siden 2002:

TABEL OVER MORARENTER i medfør af lovdekret nr. 231/2002

Fra

Til

ECB-sats

Lovmæssigt tillæg

I alt

1. juli 2002

31. december 2002

3,35 %

7,00 %

10,35 %

1. januar 2003

30. juni 2003

2,85 %

7,00 %

9,85 %

1. juli 2003

31. december 2003

2,10 %

7,00 %

9,10 %

1. januar 2004

30. juni 2004

2,02 %

7,00 %

9,02 %

1. juli 2004

31. december 2004

2,01 %

7,00 %

9,01 %

1. januar 2005

30. juni 2005

2,09 %

7,00 %

9,09 %

1. juli 2005

31. december 2005

2,05 %

7,00 %

9,05 %

1. januar 2006

30. juni 2006

2,25 %

7,00 %

9,25 %

1. juli 2006

31. december 2006

2,83 %

7,00 %

9,83 %

1. januar 2007

30. juni 2007

3,58 %

7,00 %

10,58 %

1. juli 2007

31. december 2007

4,07 %

7,00 %

11,07 %

1. januar 2008

30. juni 2008

4,20 %

7,00 %

11,20 %

1. juli 2008

31. december 2008

4,10 %

7,00 %

11,10 %

1. januar 2009

30. juni 2009

2,50 %

7,00 %

9,50 %

1. juli 2009

31. december 2009

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. januar 2010

30. juni 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. juli 2010

31. december 2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. januar 2011

30. juni 2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. juli 2011

31. december 2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

1. januar 2012

30. juni 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. juli 2012

31. december 2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

1. januar 2013

30. juni 2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

1. juli 2013

31. december 2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

1. januar 2014

30. juni 2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

1. juli 2014

31. december 2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

1. januar 2015

30. juni 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. juli 2015

31. december 2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. januar 2016

30. juni 2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

1. juli 2016

31. december 2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. januar 2017

30. juni 2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. juli 2017

31. december 2017

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. januar 2018

30. juni 2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. juli 2018

31. december 2018

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. januar 2019

30. juni 2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. juli 2019

31. december 2019

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. januar 2020

30. juni 2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

1. juli 2020

31. december 2020

0,00 %

8,00 %

8,00 %

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Økonomi- og finansministeriets websted: https://www.mef.gov.it

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Der findes adskillige hjemmesider, som tilbyder gratis software til beregning af lovbestemte renter og morarenter.

Sidste opdatering: 21/07/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.