Den originale sprogudgave af denne side italiensk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Italien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

I Italien pålægges en finansiel forpligtelse en lovpligtig rente.

Retskilden er artikel 1282 i den italienske civilllovbog (Codice Civile), som fastsætter, at afviklede og forfaldne krav automatisk forrentes, medmindre andet er fastsat ved lov eller ret.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den lovpligtige rentesats bestemmes på årsbasis af det italienske finansministerium ved et dekret, som udstedes hvert år den 15. december.

Hvis parterne har aftalt en rentesats, vil den gældende rentesats være den aftalte. Dog skal den indgåede aftale om rentesats være skriftlig, og satsen må ikke være højere end den, som maksimalt er tilladt ifølge renteloven (lov nr. 108 af 7. marts 1996). En højere rente vil blive betragtet som ågerrente og dermed ugyldig. I sådanne tilfælde skyldes ingen debetrenter (artikel 1815 i den italienske civillovbog).

Hvis parterne har indgået en aftale om at anvende en aftalt rentesats, men ikke har fastsat beløbet, finder den lovbestemte sats anvendelse.

I det italienske retssystem gælder der andre regler for renter for forsinket betaling end for lovpligtige renter. Renter for forsinket betaling forstås som en sanktion (for debitor) og kompensation (for kreditor). Denne rente er tilknyttet en manglende opfyldelse af en finansiel forpligtelse som følge af forsinket eller udeblevet betaling for den pågældende tjeneste inden for den periode, som er fastsat ved lov eller på grundlag af aftaler indgået mellem parterne. Debitor skal være i restance, før kreditor kan kræve renter for forsinket betaling. "Restance" refererer til debitors forsinkede opfyldelse af sine forpligtelser. For at kunne pålægge morarenter skal forfaldsdatoen være overskredet, og debitor skal have modtaget en påmindelse om betalingen: et formelt dokument, hvormed kreditor opfordrer debitor til at foretage den forfaldne betaling.

I henhold til civillovbogen pålægges morarenter med den lovbestemte sats eller en sats, som er bestemt ved lov.  Hvis rentesatsen, som var gældende, før debitor modtog påmindelse om betalingen, var højere end den lovbestemte rentesats, vil morarentesatsen være samme beløb (artikel 1224 i civillovbogen).

Ifølge artikel 1284 i civillovbogen fastsættes den lovbestemte rentesats på årsbasis af økonomi- og finansministeren. Med et dekret, som offentliggøres i Italiens statstidende, ændrer ministeren rentesatsen på grundlag af det gennemsnitlige årlige udbytte af statsobligationerne med en maksimal varighed på 12 måneder. Der tages hensyn til det pågældende års registrerede inflationsrate. Dette beløb fastsættes senest den 15. december i året forud for det, som rentesatsen gælder for. Hvis rentesatsen ikke er blevet fastsat pr. 15. december, forbliver den eksisterende sats uændret i det følgende år.

Den lovbestemte rentesats har været 0,1 % siden 1. januar 2017.

Tabellen viser ændringerne i rentesatsen siden 2010:

1 %

Fra 1. januar 2010 til 31. december 2010

Ministerielt dekret af 4. december 2009

1,5 %

Fra 1. januar 2011 til 31. december 2011

Ministerielt dekret af 7. december 2010

2,5 %

Fra 1. januar 2012 til 31. december 2013

Ministerielt dekret af 12. december 2011

1 %

Fra 1. januar 2014 til 31. december 2014

Ministerielt dekret af 12. december 2013

0,5 %

Fra 1. januar 2015 til 31. december 2015

Ministerielt dekret af 11. december 2014

0,2 %

Fra 1. januar 2016 til 31. december 2016

Ministerielt dekret af 11. december 2015

0,1 %

Fra 1. januar 2017 til 31. december 2017

Ministerielt dekret af 7. december 2016

Rentesatser, der er højere end den lovbestemte rentesats, skal aftales skriftligt. I modsat fald pålægges den lovbestemte sats.

Hvis parterne ikke har aftalt en rentesats, vil den lovbestemte sats fra tidspunktet for det indledende processkrift i sagen svare til den sats, der er omfattet af særloven om forsinket betaling i handelstransaktioner (se nedenfor). Denne regel gælder også for loven om indledning af voldgiftssager.

Særlig lovgivning om forsinket betaling i handelstransaktioner

Den italienske lovgivende forsamling har udstedt lovdekret nr. 231/2002 med senere ændringer for at implementere direktiv 2000/35/EF om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner. Heri forudsættes udtrykkeligt en rentesats, der er højere end den lovbestemte sats, som rente for forsinket betaling i handelstransaktioner. I henhold til lovdekret nr. 231/2002 betyder handelstransaktioner "kontrakter af en enhver art mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som udelukkende eller overvejende indebærer levering af varer eller tjenester mod betaling af en pris". Dekretet fastsætter, at i forbindelse med en handelstransaktion, er "enhver, som uretfærdigt udsættes for en forsinkelse i betalingen af prisen, automatisk berettiget til at opkræve renter for forsinket betaling fra dagen efter udløbet af betalingsfristen", medmindre debitor kan bevise, at forsinkelsen ikke skyldes årsager, som kan henføres til ham eller hende.

Ifølge denne lov er renter på forsinkede betalinger i handelstransaktioner baseret på rentesatsen, der hvert år fastsættes af finans- og økonomiministeriet og sammenfattet i tabellen herunder, med angivelse af: a) i første halvdel af året, som forsinkelsen henviser til, pålægges rentesatsen, som er gældende den 1. januar i det pågældende år; b) i anden halvdel af året, som forsinkelsen henviser til, pålægges rentesatsen, som er gældende fra 1. juli samme år.

Tabellen viser ændringerne i rentesatsen for forsinkede betalinger siden 2010:

TABEL OVER RENTESATSER FOR FORSINKET BETALING iht. lovdekret nr. 231/2002

Som ændret i lovdekret nr. 192/2012

Transaktioner udført før 31.12.2012.

Fra

Til

ECB-sats

Lovmæssigt tillæg

Total

Rente i alt

1.1.2010

30.6.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2010

31.12.2010

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2011

30.6.2011

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2011

31.12.2011

1,25 %

7,00 %

8,25 %

8,25 %

1.1.2012

30.6.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.7.2012

31.12.2012

1,00 %

7,00 %

8,00 %

8,00 %

1.1.2013

30.6.2013

0,75 %

8,00 %

8,75 %

7,75 %

1.7.2013

31.12.2013

0,50 %

8,00 %

8,50 %

7,50 %

1.1.2014

30.6.2014

0,25 %

8,00 %

8,25 %

7,25 %

1.7.2014

31.12.2014

0,15 %

8,00 %

8,15 %

7,15 %

1.1.2015

31.12.2015

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.1.2016

30.6.2016

0,05 %

8,00 %

8,05 %

7,05 %

1.7.2016

31.12.2016

0,00 %

8,00 %

8,00 %

7,00 %

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Der findes adskillige hjemmesider, som tilbyder gratis software til beregning af den lovbestemte rente og renter for for sen betaling.

Sidste opdatering: 22/01/2018

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.