Rentesatser

Luxembourg
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Den lovbestemte sats er den rentesats, der fastsættes én gang årligt ved lov, og som anvendes ved beregning af morarenter ved forsinket betaling, hvis parterne ikke på forhånd har aftalt andet.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Siden direktiv 200/35/EF af 29. juni 2000 blev gennemført i luxembourgsk ret ved lov af 18. april 2004 fastsættes satsen for morarenter i handelstransaktioner (forretningsmæssige transaktioner mellem virksomheder eller mellem virksomheder og offentlige myndigheder, som indebærer levering af varer eller tjenester mod vederlag) separat som den marginale rentesats, der er resultatet af licitationsproceduren med variabel rente, efter den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med dens seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første kalenderdag det pågældende halvår. I tilfælde af forsinkelse med betalingen forhøjes denne sats med margenen (medmindre andet er bestemt i kontrakten, jf. afsnit 3 i den ændrede lov af 18. april 2004 om forsinket betaling og morarenter).

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

/

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

LEGILUX

Justitsministeriet

Sidste opdatering: 08/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.