Rentesatser

Malta
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Udtrykket "lovbestemt sats" findes ikke i maltesisk lovgivning, I stedet anvendes udtrykket "lovbestemt morarente" i den maltesiske handelslov, der definers som "rente ved forsinket betaling med en sats, der svarer til referencesatsen plus mindst otte procentpoint (8%)".

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

I maltesisk lovgivning er der kun fastsat én rentesats, og den er på otte procent (8%). Det retlige grundlag for denne rente er handelsloven, navnlig dennes afsnit II, underafsnit IA. Handelsloven findes i kapitel 13 i Maltas love.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Kreditor er berettiget til morarenter efter sidste rettidige betalingsdag eller efter udløbet af den frist, der er fastsat i aftalen. Hvis der ikke er aftalt en sidste rettidig betalingsdag eller betalingsfrist, er kreditor berettiget til morarenter på et af følgende tidspunkter:

  • fra 30 dage efter debitors modtagelse af fakturaen
  • fra 30 dage efter den dato, hvor varerne eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis det er usikkert, på hvilken dato fakturaen er modtaget
  • fra 30 dage efter at varerne eller tjenesteydelserne er modtaget, hvis skyldneren modtager fakturaen tidligere end varerne eller tjenesteydelserne
  • fra 30 dage efter datoen for godkendelse eller kontrol, hvis lovgivningen eller aftalen indeholder krav om en godkendelses- eller kontrolprocedure, hvorved varernes eller tjenesteydelsens overensstemmelse med aftalen skal konstateres, og skyldneren modtager fakturaen inden eller på den dato, hvor denne godkendelse eller kontrol finder sted.

Den referencesats, der finder anvendelse i det første halvår af det relevante år, er den sats, der gælder pr. 1. januar det år, og den, der anvendes i det andet halvår, er den, der gælder pr. 1. juli det pågældende år.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Den maltesiske handelslov, der findes i Kapitel 13 i Maltas love, er frit tilgængelig on-line.

Sidste opdatering: 22/03/2017

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.