Den originale sprogudgave af denne side nederlandsk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Swipe to change

Rentesatser

Nederlandene
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Nederlandene har en lovbestemt rente. Det er den rente, en kreditor lovligt kan kræve i tilfælde af forsinket betaling.

Der skelnes mellem lovbestemt rente for ikke-kommercielle transaktioner (civillovens artikel 6:119) og lovbestemt rente for kommercielle transaktioner (civillovens artikel 6:119a).

Lovbestemt rente for ikke-kommercielle transaktioner gælder for alle aftaler med private eller forbrugere.

Lovbestemt rente for kommercielle transaktioner gælder for alle aftaler med virksomheder og offentlige organisationer.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Den lovbestemte rente for ikke-kommercielle transaktioner er 2 %. Den lovbestemte rente for kommercielle transaktioner er 8 %.

Den lovbestemte rente kan svinge.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Sidste opdatering: 16/11/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.