På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Rentesatser

Nordirland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Som det er tilfældet med England og Wales, er den lovbestemte rente den rentesats, som efter loven kan anvendes i forbindelse med et udestående krav på skyldige beløb i forbindelse med erhvervsgæld. Der kan opkræves lovbestemt rente i henhold til loven om forsinket betaling af erhvervsgæld (rente) af 1998 (Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998). Der kan ikke pålægges lovbestemt rente ved salg til offentligheden. Både sælgeren og køberen skal handle inden for rammerne af et forretningsforhold.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Lovbestemt rentebeløb/-sats

Kriterier for anvendelse af den lovbestemte rente

(om nødvendigt f.eks. forsinkelse, forbrugeraftale osv.)

Retsgrundlag

En rente på højst 8 % ved generel og særlig skadeserstatning.

N.B. Dette er teknisk set ikke en "lovbestemt rente", men snarere en rente, der finder anvendelse uden for anvendelsesområdet for Late Payment of Commercial Debts (interest) Act 1998, dvs. en ikke-kommerciel simpel rente.

I løbet af de seneste år har domstolene traditionelt — inden for rammerne af deres skønsbeføjelser — fastsat renter på 2 % i tilfælde af en generel skadeserstatning (fra forkyndelsen af stævningen) og på 6 % i tilfælde af en særlig skadeserstatning (fra datoen for det lidte tab).

Denne praksis blev bekræftet i sagen McDowell mod Smyth og MIB (1996)

Domstolenes skønsbeføjelser og beføjelser til at fastsætte simple renter af gæld og erstatning er indeholdt i:

artikel 45A i bekendtgørelsen om byretter (Nordirland) af 1980 (County Courts (Northern Ireland) Order 1980) og

afsnit 33A i loven om den dømmende magt (Nordirland) af 1978 (The Judicature (Northern Ireland) Act 1978).

8 % over Bank of Englands basissats.

Bankens referencesats fastsættes hver sjette måned den 30. juni og den 31. december.

Basissatsen pr. 31. december finder anvendelse på forfalden gæld mellem den 1. januar og 30. juni. Satsen pr. 30. juni finder anvendelse fra den 1. juli til 31. december.

Virksomheder og offentlige myndigheder har en lovbestemt ret til at opkræve morarenter af erhvervsgæld i forbindelse med aftaler, der er indgået den 7. august 2002 eller senere.

Der kan opkræves lovbestemt rente efter modtagelsen af en forsinket betaling. Grænsen går i Nordirland ved seks år. Der påløber almindeligvis rente fra 30 dage efter forfalds- og anmodningstidspunktet. En kontrakt kan ikke udelukke lovbestemte renter, men det er ikke obligatorisk at opkræve en sådan.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998.

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Det er ligetil at beregne det skyldige rentebeløb. Beregn først rentebeløbet for et helt år. Dette gøres ved at gange det skyldige beløb med den samlede rentesats (basissats plus 8 %). Beregn derefter det daglige rentebeløb ved at dividere det årlige rentebeløb med 365. De påløbne renter beregnes således ved at gange det daglige rentebeløb med det antal dage, betalingen var forsinket med. Renten opkræves af gældens bruttobeløb, inklusive moms. Der betales dog ikke moms af renterne.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Den relevante lovgivning findes på følgende links:

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

The Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (No.3) Order 2002

The Late Payment of Commercial Debts Regulations 2002

The County Courts (Northern Ireland) Order 1980

The Judicature (Northern Ireland) Act 1978

Sidste opdatering: 12/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.