Den originale sprogudgave af denne side portugisisk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Portugal
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Morarenter

Ja, portugisisk lovgivning indeholder bestemmelser om morarenter.

Renten kan bestemmes af parterne eller være fastsat ved lov. Hvis den er aftalt af parterne, kaldes den kontraktlig morarente. Er den fastlagt ved lov, kaldes den lovbestemt morarente.

Kontraktlige og lovbestemte morarenter kan være civile eller kommercielle.

Formålet med renten

Generelt er der to former for renter: almindelige renter (f.eks. renter, der tilskrives et lån) og morarenter (f.eks. renter, der opkræves ved misligholdelse af en betalingsforpligtelse).

Morarente på grund af misligholdelse

Når en debitor misligholder sin betalingsforpligtelse, er den generelle regel, at den kompensation, der skal betales som følge af misligholdelsen, svarer til morarenten beregnet fra den dato, hvor debitor misligholder sin betalingsforpligtelse. En betalingsforpligtelse er en pligt til at erlægge et pengebeløb til en anden part.

Tidspunkt for misligholdelse

Debitor anses for at misligholde sin betalingsforpligtelse, når han ad retslige eller udenretslige kanaler har fået et påkrav om, at han skal opfylde sin forpligtelse.

Der findes dog tre tilfælde, hvor debitor anses for at have misligholdt sin forpligtelse, selv om den pågældende ikke har fået noget påkrav herom.

  1. hvis forpligtelsen løber over en bestemt periode
  2. hvis forpligtelsen skyldes en retsstridig handling
  3. hvis debitor undgår at modtage påkravet. I så fald anses debitor for at fået kendskab til kravet på den dato, hvor meddelelsen normalt ville være nået frem til ham.

Hvis fordringen ikke er likvid, er der ikke tale om misligholdelse, før den bliver likvid, medmindre illikviditeten kan tilregnes debitors forhold. Hvis debitor er ansvarlig for en retsstridig handling eller en risiko, anses han for at have misligholdt sin betalingsforpligtelse fra den dato, hvor en meddelelse herom formelt kommer til hans kundskab, medmindre han allerede har misligholdt sin forpligtelse som angivet i første del af dette afsnit.

Opsigelse eller ophør af rentebærende kredit

Den rentebærende kredit er ikke nødvendigvis afhængig af hovedstolen, fra det tidspunkt den optages. Den ene kan overdrages eller opfyldes uden den anden.

Delvise betalinger

National lovgivning indeholder følgende regler for betaling:

i) Når debitor ud over hovedstolen skal betale omkostninger eller renter eller skal betale kompensation til kreditor på grund af misligholdelse, dækker en betaling, som ikke er tilstrækkelig stor til at dække hele beløbet, omkostninger, kompensation, renter og hovedstol i nævnte rækkefølge.

ii) Betaling af hovedstolen kan kun ske som sidste led, medmindre kreditor og debitor har aftalt andet.

Rentes rente

I visse tilfælde skal der betales morarenter af den almindelige rente (rentes rente).

En af de to nedennævnte betingelser skal være opfyldt for at de påløbne renter kan tilskrives morarenter:

Enten skal debitor formelt underrettes om, at de påløbne renter kapitaliseres, eller også skal debitor betale renterne, idet det indskærpes, at de ellers vil blive kapitaliseret.

Kun renter, der er påløbet i en minimumsperiode på et år, kan kapitaliseres. Disse restriktioner på rentes rente finder ikke anvendelse, hvis de strider mod specifikke bestemmelser eller praksis i en sektor (f.eks. i tilfælde af lån, der ydes af finansielle institutioner og er underlagt bestemte regler).

I national retspraksis er det fastslået, at der ikke kan kræves morarenter af morarenter. Følgelig pålægges morarenter, der er påløbet på grund af misligholdelse af en betalingsforpligtelse, i princippet ikke renter. Dette berører ikke eventuelle forskelle i denne fortolkning af retspraksis og den ved lov fastsatte mulighed for at anvende en obligatorisk økonomisk sanktion, hvis det i en retsafgørelse bestemmes, at der skal ske betaling af et pengebeløb.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Morarentens størrelse varierer efter, om den vedrører civile eller kommercielle forhold.

Civil morarente

Der er fastsat en civil morarente i justitsministerens og finansministerens fælles ministerielle gennemførelsesbekendtgørelse (Portaria), jf. artikel 449, stk. 1, i den civile lovbog (Código Civil). Pr. december 2015 (i skrivende stund) er den civile morarente fastsat ved ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 291/03 af 8.4.2003.

Kommerciel morarente

Kommerciel morarente betales normalt i forbindelse med kredit givet af kommercielle virksomheder, enkeltmandsvirksomheder eller juridiske personer og navnlig de former for kredit, der er anført i lovdekret nr. 62/2013 af 10.5.2013, jf. nedenfor.

Der er fastsat en kommerciel morarente i justitsministerens og finansministerens fælles ministerielle gennemførelsesbekendtgørelse, jf. artikel 102, stk. 3-5, i handelsloven (Código Commercial). I skrivende stund, dvs. i december 2015, er den kommercielle rente fastsat i ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 277/13 af 26.8.2013, i henhold til hvilken kommercielle renter fastsættes halvårligt.

Hver enkelt kommercielle rentesats, jf. ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 277/13 af 26.8.2013, fastsættes af skatte- og finansministeriets generaldirektorat (Direcção Geral do Tesouro e Finanças) og offentliggøres i lovtidende, anden serie, pr. 15. januar og 15. juli hvert år.

Ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 277/13 af 26.8.2013 omfatter kommercielle morarenter, som varierer alt efter den pågældende transaktion:

  1. Den første er en rente ved forsinkede betalinger i handelstransaktioner mellem selskaber eller mellem selskaber og offentlige enheder, jf. lovdekret nr. 62/2013 af 10.5.2013.
  2. Den anden er en supplerende morarente, der gælder for andre transaktioner og vedrører kredit ydet af kommercielle virksomheder, enkeltmandsvirksomheder eller juridiske personer, jf. artikel 102, stk. 3, i handelsloven.

Både civile og kommercielle morarenter varierer over tid. Når renten beregnes, bør der derfor tages hensyn til de forskellige satser, der gælder for hver del af misligholdelsesperioden.

Af praktiske hensyn har vi her kun nævnt de seneste års morarentesatser. Indholdet af dette faktablad er udelukkende til information og træder ikke i stedet for konsultation af gældende national lovgivning i det konkrete tilfælde.

Der lægges en supplerende rente på 5 % til morarenten, hvis det i en retsafgørelse bestemmes, at der skal erlægges et pengebeløb. I så fald pålægges der automatisk en rente på 5 % p.a., uden at der er behov for andre retsafgørelser i den sammenhæng, at regne fra den dato, hvor dommen får retskraft. Denne obligatoriske økonomiske sanktion lægges til eventuelle morarenter eller til den skyldige erstatning, jf. artikel 829a, stk. 4, i den civile lovbog.

Udviklingen i den civile morarente fra den 5. august 1980 til i dag:

Fra 5.8.1980 til 22.5.1983
[(1 021 dage) – lovdekret nr. 200-C/80 af 24.6.1980 og ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 447/80 af 31.7.1980]

15 %

Fra 23.5.1983 til 28.4.1987
[(1 437 dage) – ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 581/83 af 18.5.1983]

23 %

Fra 29.4.1987 til 29.9.1995
[(3 076 dage) – ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 339/87 af 24.4.1987]

15 %

Fra 30.9.1995 til 16.4.1999
[(1 295 dage) – ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 1171/95 af 25.9.1995]

10 %

Fra 17.4.1999 til 30.4.2003
[(1 475 dage) – ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 263/99 af 12.4.1999]

7 %

Fra 1.5.2003
[(1 475 dage) – ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 291/03 af 8.4.2003]

4 %

Udviklingen i den kommercielle morarente fra den 28. september 1995 til i dag:

Fra 28.9.1995 til 16.4.1999
[Ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 1167/95 af 23.9.1995]

15 %

Fra 17.4.1999 til 30.9.2004
[Ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 262/99 af 12.4.1999]

12 %

Fra 1.10.2004 til 31.12.2004
[Skatteministeriets generaldirektorat (Direcção-Geral do Tesouro eller "DGT"), meddelelse nr. 10097/04 af 30.10.2004]

9,01 %

Første halvdel af 2005
[Ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 597/2005 af 19.07.2005 og DGT-meddelelse nr. 310/2005 af 14.1.2005]

9,09 %

Andel halvdel af 2005
[Ministeriel gennemførelsesbekendtgørelse nr. 597/2005 af 19.7.2005 og DGT-meddelelse nr. 6923/2005 af 25.7.2005]

9,05 %

Første halvdel af 2006
[DGT-meddelelse nr. 240/2006 af 11.1.2006]

9,25 %

Andel halvdel af 2006
[DGT-meddelelse nr. 7706/2006 af 10.7.2006]

9,83 %

Første halvdel af 2007
[DGT-meddelelse nr. 191/2007 af 5.1.2007]

10,58 %

Andel halvdel af 2007
[Skatte- og finansministeriets generaldirektorat (Direcção-Geral do Tesouro e Finanças eller "DGTF"), meddelelse nr. 13665/2007 af 30.7.2007]

11,07 %

Første halvdel af 2008
[DGTF-meddelelse nr. 2152/2008 af 29.1.2008]

11,20 %

Andel halvdel af 2008
[DGTF-meddelelse nr. 19995/2008 af 14.7.2008]

11,07 %

Første halvdel af 2009
[DGTF-meddelelse nr. 1261/2009 af 14.1.2009]

9,50 %

Andel halvdel af 2009
[DGTF-meddelelse nr. 12184/2009 af 1.7.2009]

8 %

Første halvdel af 2010
[DGTF-meddelelse nr. 597/2010 af 4.1.2010]

8 %

Andel halvdel af 2010
[DGTF-meddelelse nr. 13746/2010 af 12.7.2010]

8 %

Første halvdel af 2011
[DGTF-meddelelse nr. 2284/2011 af 21.1.2011]

8 %

Andel halvdel af 2011
[DGTF-meddelelse nr. 14190/2011 af 14.7.2011]

8,25 %

Første halvdel af 2012
[DGTF-meddelelse nr. 692/2012 af 17.1.2012]

8 %

Andel halvdel af 2012
[DGTF-meddelelse nr. 9944/2012 af 24.7.2012]

8 %

Første halvdel af 2013
[DGTF-meddelelse nr. 584/2013 af 11.7.2013]

7,75 %

Andel halvdel af 2013
Transaktioner omfattet af lovdekret (Decreto-lei) nr. 62/2013
[DGTF-meddelelse nr. 11617/2013 af 17.9.2013]

8,50 %

Andre transaktioner
[DGTF-meddelelse nr. 10478/2013 af 23.8.2013]

7,50 %

Første halvdel af 2014
Transaktioner omfattet af lovdekret nr. 62/2013

8,25 %

Andre transaktioner
[DGTF-meddelelse nr. 1019/2014 af 24.1.2014]

7,25 %

Første halvdel af 2014
Transaktioner omfattet af lovdekret nr. 62/2013

8,15 %

Andre transaktioner
[DGTF-meddelelse nr. 8266/2014 af 16.7.2014]

7,15 %

Første halvdel af 2015
Transaktioner omfattet af lovdekret nr. 62/2013

8,05 %

Andre transaktioner
[DGTF-meddelelse nr. 563/2015 af 19.1.2015]

7,05 %

Andel halvdel af 2015
Transaktioner omfattet af lovdekret nr. 62/2013

8,05 %

Andre transaktioner
[DGTF-meddelelse nr. 7758/2015 af 14.7.2015]

7,05 %

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Yderligere oplysninger om beregning af morarentesatsen kan findes på webstedet for skatte- og finansministeriets generaldirektorat.

http://www.dgtf.pt/avisos-e-circulares/taxas-de-juros-moratorios

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Der er gratis onlineadgang til det websted, der er nævnt i svaret på spørgsmål 3.

Advarsel

Oplysningerne i dette faktablad er generelle og ikke udtømmende. De binder ikke kontaktpunktet, Det Europæiske Retlige Netværk på det civil- og handelsretlige område, domstolene eller andre personer og erstatter ikke konsultation af gældende lovgivning.

Sidste opdatering: 28/02/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.