Rentesatser

Rumænien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Ministeriel bekendtgørelse nr. 13/2011 om lovbestemte almindelige renter og betaling morarenter ved misligholdelse af betalingsforpligtelser samt regulering af visse finansielle og skattemæssige foranstaltninger i banksektoren fastsættes regler for:

– almindelige renter (dvs. renter, som debitor skal betale af beløb, som den pågældende er forpligtet til at betale inden en bestemt frist, beregnet for den periode, der går forud for den dato, hvor det skyldige beløb forfalder til betaling)

– morarenter (dvs. renter, som debitor skal betale af det beløb, som den pågældende er forpligtet til at betale, fordi den pågældende ikke har betalt det pågældende beløb på forfaldsdatoen).

Artikel 2 i ministeriel bekendtgørelse nr. 13/201 bestemmer, at hvis der ifølge retsforskrifter eller kontraktvilkår skal betales basisrenter og/eller morarenter af en betalingsforpligtelse (afhængigt af det enkelte tilfælde), og hvis parterne ikke udtrykkeligt har indgået aftale om en sats for disse renter, gælder de rentesatser, der er bestemt ved lov.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Lovens bestemmelser om basisrenter/morarenter/kontraktlige renter findes i artikel 3-5 i ministeriel bekendtgørelse nr. 13/2011 om lovbestemte almindelige renter og morarenter ved misligholdelse af betalingsforpligtelser samt regulering af visse finansielle og skattemæssige foranstaltninger i banksektoren:

Artikel 3 – (1) Basisrenten svarer til nationalbankens referencerente (Banca Națională a României), der er den pengepolitiske rente, som fastsættes af bankens bestyrelse.

2) Morarenten er lig referencerenten plus 4 procentpoint.

21) I transaktioner mellem virksomheder og mellem virksomheder og kontraherende myndigheder er strafrenten referencerenten plus 8 procentpoint.

3) I retlige forhold, der ikke vedrører en udbyttegivende virksomheds transaktioner, jf. artikel 3, stk. 3, i lov nr. 287/2009 om civilret som ændret, fastsættes den lovbestemte rente i overensstemmelse med artikel 1) og 2), reduceret med 20 %.

4) Nationalbanken offentliggør referencerenten i Rumæniens lovtidende, del I, når den pengepolitiske rente ændres.

Artikel 4 – I retsforhold på tværs af grænserne, hvor rumænsk lovgivning finder anvendelse, og betaling skal erlægges i en anden valuta, er den lovbestemte rente 6 % p.a.

Artikel 5 – 1) I retsforhold, der ikke vedrører en udbyttegivende virksomheds transaktioner, jf. artikel 3, stk. 3, i lov nr. 287/2009 om civilret som ændret, må renten ikke overstige den lovbestemte rente med mere end 50 % p.a.

2) Bestemmelser, der strider mod artikel 1), er ugyldige. I så fald fortaber kreditor retten til at opkræve en lovbestemt rente.

3) Den almindelige rente gyldighed bestemmes med henvisning til den lovbestemte rente, der er gældende på den anførte dato.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Artikel 3, stk. 1, i ministeriel bekendtgørelse nr. 13/2011 om lovbestemte almindelige renter og morarenter ved misligholdelse af betalingsforpligtelser samt regulering af visse finansielle og skattemæssige foranstaltninger i banksektoren bestemmer, at den lovbestemte rente er lig nationalbankens referencerente, dvs. den pengepolitiske rente, der fastsættes ved beslutning truffet af bankens bestyrelse. Den offentliggøres på Rumæniens nationalbanks websted https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Oplysninger om beregning af den lovbestemte rente i forskellige tilfælde findes i ovenstående svar.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Ja, på rumænsk for ministeriel bekendtgørelse nr. 13/2011 om lovbestemte almindelige renter og morarenter ved misligholdelse af betalingsforpligtelser samt regulering af visse finansielle og skattemæssige foranstaltninger i banksektoren. Se nationalbankens websted http://www.bnr.ro/apage.aspx?pid=404&actId=324573

Ja, på engelsk for Rumæniens nationalbanks (BNR) referencerente. Se bankens websted https://www.bnr.ro/Monetary-Policy--3318.aspx

Sidste opdatering: 08/08/2022

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.