På det civilretlige område vil verserende sager og sager, der er indledt inden overgangsperiodens udløb, fortsætte i henhold til EU-retten. E-Justice-portalen vil – i overensstemmelse med en aftale med Det Forenede Kongerige – fortsat indeholde relevante informationer vedrørende Det Forenede Kongerige indtil udgangen af 2024.

Rentesatser

Skotland
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Lovbestemt rente er den rentesats, som efter loven kan anvendes i forbindelse med et udestående krav på et pengebeløb. Lovgivningen i Skotland indeholder bestemmelser om lovbestemt rente, der finder anvendelse i de relevante tilfælde.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Lovbestemt rentebeløb/-sats

Kriterier for anvendelse af den lovbestemte rente

(om nødvendigt f.eks. forsinkelse, forbrugeraftale osv.)

Retsgrundlag

8 %

Hvis der ikke gælder en anden lovbestemt rentesats eller en kontraktmæssig rentesats, kan kreditor opkræve en årlig rente på 8 % af beløbet som angivet i retsafgørelsen.

Loven om retsafgørelser truffet af kredsdomstole af 1892 (Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892), § 9, som erstattet af artikel 1 i mødeloven af 1975 (Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees or Extracts) 1975 (SI 1975/948)) og som ændret ved artikel 2 i Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993 (SI 1993/769) — fastsætter den retslige rentesats til 8 % om året.

Mødeloven af 1994 (Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994 (SI 1994/1443)), procedure nr. 7.7 — fastsætter den retslige rentesats til 8 %.

Bekendtgørelsen om arbejdsretten af 1990 (Employment Tribunals (Interest) Order 1990 (SI 1990/479)), artikel 3-4 — gør "42 dage-reglen" gældende og anvender en rentesats i henhold til § 17 i domloven af 1838 (Judgments Act 1838) (der som ændret ved artikel 2 i bekendtgørelsen om domsbetinget gæld (rente) af 1993 (Judgment Debts (Rate of Interest) Order 1993 (SSI 1993/564)) ligger på 8 %).

Bekendtgørelsen om arbejdsretten af 1996 (Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996 (SI 1996/2803)), artikel 8 — der påløber rente fra dagen efter tidspunktet, hvor afgørelsen træffes, til den fastlagte sats, på nuværende tidspunkt i henhold til § 9 i Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892.

8 % over Bank of Englands basissats.

For så vidt angår erhvervsgæld, er det i loven om forsinket betaling af erhvervsgæld (rente) af 1998 (Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998) fastsat, at der skal betales rente af forfalden gæld for at beskytte leverandører, hvis finansielle situation gør dem sårbare, når deres forfaldne gæld betales for sent, og for generelt at forhindre forsinket betaling af forfalden gæld.

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998 (sats fastsat i artikel 4 i Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002 (SSI 2002/336)).

En af retten fastsat sats


Loven om retten i første instans af 1988 (Court of Session Act 1988), § 42 — der må opkræves rente, hvis en appel til Overhuset ikke tages til følge. Renten fastsættes som en simpel rente eller rentes rente til den sats, som retten i første instans, første afdeling, (Inner House of the Court of Session) finder passende.

Interest on Damages (Scotland)
Act 1958

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Der kan opkræves rente fra det tidspunkt, hvor beløbet forfaldt til betaling. Der kan generelt gøres en simpel rente gældende. Det Forenede Kongeriges øverste domstol (Supreme Court) kan på baggrund af en appel fra retten i første instans, første afdeling, træffe en afgørelse, hvad den simple rente eller rentes rente angår, som denne finder passende.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Den relevante lovgivning findes på følgende links:

Sheriff Courts (Scotland) Extracts Act 1892

Act of Sederunt (Interest in Sheriff Court Decrees and Extracts) 1993

Court of Session Act 1988

Employment Tribunals (Interest) Order 1990

Act of Sederunt (Rules of the Court of Session 1994

Employment Tribunals (Interest on Awards in Discrimination Cases) 1996

Interest on Damages (Scotland) Act 1958

Late Payments of Commercial Debt (Interest) Act 1998

Late Payment of Commercial Debts (Rate of Interest) (Scotland) Order 2002

Sidste opdatering: 13/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.