Rentesatser

Slovakiet
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Morarenter er en sanktion for misligholdelse af gæld. Der betales morarenter ud over gælden, og renten fastsættes som en procentdel af det skyldige beløb. Misligholdelse af gæld ændrer kreditors rettigheder og skyldners forpligtelser ved lov, da en sådan misligholdelse skaber nye rettigheder og forpligtelser ud over pligten til at betale gælden, uanset om skyldner forårsagede misligholdelsen eller ej.

For så vidt angår den lovbestemte morarente, sondres der i den slovakiske lovgivning mellem morarenter i henhold til artikel 517, stk. 2, i lov nr. 40/1964, den civile lovbog (Občianský zákonník), og morarenter i henhold til artikel 369 i handelslovbogen (Obchodný zákonník). I henhold til civilretten må morarenten ikke fastsættes efter aftale mellem parterne, dvs. at de kontraherende parter ikke må træffe aftale om en højere rente end den, der er fastsat ved lov. Det modsatte gør sig gældende inden for handelsretten, i henhold til hvilken virksomheder kan fastsætte morarenten efter aftale; såfremt der ikke er indgået aftale om morarenten, er kreditor berettiget til den lovbestemte morarente.

Den lovbestemte rente er således morarenten, hvis størrelse er fastsat ved lov, afhængigt af om den pågældende sag er omfattet af civil- eller handelsretten. I henhold til civilretten må morarenten ikke være højere end den i lovgivningen fastsatte sats (dvs. at der kan indgås aftale om en lavere sats). Hvis der ikke er indgået nogen aftale, fastsættes morarenten, hvis kreditoren anmoder herom, automatisk til den lovbestemte rente. I henhold til handelsretten kan morarenten være højere eller lavere end den lovbestemte rente, og den lovbestemte rente er kun relevant, hvis der ikke foreligger en kontraktmæssig aftale.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

I henhold til artikel 517, stk. 2, i den civile lovbog er den lovbestemte morarente fastsat i lov nr. 87/1995 (nariadenie č. 87/1995 Z.z.), således at morarenten er fem procentpoint højere end Den Europæiske Centralbanks basisrentesats på den første dag for misligholdelsen af en gæld. Der lægges således fem procentpoint til ECB's basisrentesats (dvs. rentesatsen for de vigtigste refinansieringstransaktioner). ECB's rentesatser for de enkelte perioder findes på Slovakiets nationalbanks (Národná banka Slovenska) websted. Morarenten på den første dag for misligholdelsen gælder, så længe misligholdelsen varer, og eventuelle efterfølgende justeringer af ECB's basisrentesats har ingen indflydelse på morarenten.

I henhold til handelsretten er den lovbestemte rente omfattet af bestemmelserne i handelslovbogens artikel 369, i henhold til hvilken det gælder, at kreditor, i tilfælde af misligholdelse, såfremt den pågældende har opfyldt sine lovbestemte og kontraktlige forpligtelser, har ret til at opkræve morarenter med den sats, der er aftalt i kontrakten, uden at der stilles krav om særlig underretning. Som nævnt ovenfor kan morarenten, i kommercielle forhold, ændres ved aftale. Selv når morarenten er fastsat efter aftale, skal satsen dog være i overensstemmelse med principperne om rimelige handelsvilkår. Hvis det ikke er tilfældet, kan den ved en sådan aftale fastsatte rettighed ikke beskyttes, hvilket betyder, at retten, selv hvis renten er fastsat ved aftale, ikke kan tilkende renter med en sats, der er i strid med disse principper. En anden undtagelse vedrører gæld i henhold til en forbrugeraftale, hvor forbrugeren er skyldner. Den aftalte morarente må i dette tilfælde ikke være højere end det beløb, der er fastsat i henhold til civilretten.

I henhold til handelslovbogens artikel 369 er skyldner, hvis der ikke er truffet aftale om morarenter, forpligtet til at betale morarenter beregnet efter den sats, der er fastsat af den slovakiske regering i lov nr. 21/2013 (nariadenie č. 21/2013 Z.z.). Lovgivningen tillader faste og variable morarenter. Den faste rentesats er lig med ECB's basisrentesats på den første dag for misligholdelse af gælden plus ni procentpoint; denne sats gælder, så længe misligholdelsen varer, og eventuelle efterfølgende justeringer af ECB's basisrentesats har ingen indflydelse på morarenten (hvilket er årsagen til, at denne morarente kaldes den faste rentesats). I stedet for den faste rente kan kreditor dog opkræve variable morarenter af skyldner og kan derfor kræve, at skyldner betaler morarenter med ECB's gældende basisrentesats på den første dag i det relevante kalenderhalvår plus otte procentpoint. Hvis kreditor vælger den variable morarente, finder denne metode til beregning af renten (ikke den sats, der gælder, når misligholdelsen forekommer, men metoden for beregning af satsen) anvendelse, så længe misligholdelsen varer. Variable morarenter indebærer derfor, at morarenten kan ændre sig i overensstemmelse med ændringer i ECB's gældende basisrentesats på den første dag i det relevante kalenderhalvår, dvs. den 1. januar og den 1. juli. ECB's rentesatser for de enkelte perioder findes på Slovakiets nationalbanks (Národná banka Slovenska) websted.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Metoden til beregning af morarenten er beskrevet klart og tydeligt i lovgivningen. Den aktuelle morarentesats offentliggøres af Slovakiets justitsministerium (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky) på ministeriets websted. Den er også uformelt tilgængelig på https://www.najpravo.sk/, som ofte anvendes af slovakiske kreditorer og skyldnere samt deres advokater. Dette websted giver også mulighed for let beregning af morarenten med en beregner til formålet.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Ud over linket ovenfor kan den aktuelle relevante lovgivning (den civile lovbog og handelslovbogen) og de relevante love (lov nr. 87/1995 og 21/2013) findes på følgende websted: https://www.slov-lex.sk/domov.

Sidste opdatering: 06/05/2024

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.