Rentesatser

Slovenien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

Begrebet renter defineres i artikel 374 i gældsbrevsloven (Obligacijski zakonik, Republikken Sloveniens statstidende nr. 97/07 – officiel konsolideret udgave og 64/16 – og ved forfatningsdomstolens afgørelse (Odlotčba Ustavnega, odl. US), som fastsætter, at skyldneren skal betale renter ud over hovedkravet, hvis dette er fastsat ved lov, eller hvis kreditor og debitor beslutter dette.

Hvis en debitor ikke betaler sin gæld til tiden, skal denne i medfør af artikel 378, stk. 1, i OZ ud over hovedstolen også betale morarenter.

Kontraktlige renter reguleres af artikel 382 i OZ, der bestemmer, at de kontraherende parter kan aftale, at debitor ud over hovedstolen skal betale aftalte renter i den periode, der løber mellem det tidspunkt, hvor fordringen forfalder til betaling, og til den er betalt.

I Slovenien er renters rente forbudt, hvilket betyder, at forfaldne, men ikke betalte renter, ikke tillægges yderligere renter, medmindre andet er bestemt ved lov. Et kontraktvilkår om, at der skal betales renter af forfaldne renter, er derfor ugyldigt. De kontraherende parter kan imidlertid aftale en højere rente, hvis debitor ikke betaler de forfaldne renter til tiden.

Det bestemmes dog i artikel 27a i forbrugerbeskyttelsesloven [Zakon o varstvu potrošnikov, Republikken Sloveniens statstidende nr. 98/04 – officiel konsolideret tekst, 114/06 – lov om indførelse af euroen (zakon o uvedbi eura, ZUE), 126/07, 86/09, 78/11, 38/14 og 19/15], at de kontraherende parter, uanset de generelle obligationsretlige bestemmelser, i tilfælde af en forbrugers forsinkede betaling kan aftale ikke at anvende en højere rente end den i OZ fastsatte.

Hvis den aftalte eller kontraktlige morarente, jf. OZ, er over 50 % højere end den fastsatte morarente, anses denne for at udgøre ågerrente, medmindre kreditor kan påvise, at han/hun ikke har udnyttet, at debitor har befundet sig i en økonomisk vanskelig situation eller haft andre problemer, eller har udnyttet dennes manglende erfaring, uforsigtighed eller afhængighed, eller at den fordel, som kreditor har opnået for sig selv eller andre, ikke er uforholdsmæssig i forhold til, hvad han/hun har givet eller forpligtet sig til at give eller gøre. Denne antagelse gælder ikke for kommercielle kontrakter, dvs. kontrakter mellem virksomheder (selskaber og andre juridiske enheder, der udøver økonomisk aktivitet, eller enkeltmandsvirksomheder).

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Artikel 378, stk. 2, i OZ bestemmer, at morarenten er 8 % p.a., medmindre andet er fastlagt i speciallovgivningen. Ifølge artikel 379 i OZ kan en kreditor og en debitor aftale en højere eller lavere morarente end den, der er fastsat ved lov (kontraktligt aftalt rente). Som allerede anført kan der ikke aftales en højere morarente i tilfælde af, at en forbruger, der er kontraherende part, ikke betaler til tiden.

Der findes en særlov, som regulerer renten, nemlig lov om fastsættelse af morarenter [(Zakon o predpisani obrestni meri zamudnih obresti) (UL RS nr. 11/07 – officiel konsolideret udgave, i det følgende benævnt ZPOMZO-1)]. Artikel 2 i denne lov bestemmer, at den gældende morarente, jf. artikel 3, stk. 1, litra d), i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/35/EF af 29. juni 2000 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (EFT L 200 af 8.8.2000, s. 35), er lig med den ledende rentesats plus 8 procentpoint. Den således fastsatte rente gælder for et halvt år begyndende den 1. januar eller den 1. juli. Den ledende rente er den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt for de vigtigste refinansieringstransaktioner inden den første kalenderdag i den relevante halvårsperiode. Finansministeren offentliggør den således fastsatte morarente og ændringer deraf i Republikken Sloveniens lovtidende. Den morarente, der gælder fra den 1. januar 2017 er på 8 % og er gyldig i seks måneder.

Den kontraktlige rente er fastsat i artikel 382 i OZ. I tilfælde, hvor der er indgået aftale om en kontraktlig rente, men ikke om den faktiske rentesats eller forfaldsdato, er renten 6 % p.a., som skal betales samtidig med hovedstolen. Når de samlede forfaldne renter overstiger hovedstolen, påløber der ikke længere kontraktlige renter.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Information om almindelige renter og morarenter kan også findes på Nationalbankens websted

Der findes en vejledende beregning af renter på Højesterets websted.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Lov om pengeforpligtelser

Lov om lovbestemt morarente

Lov om forbrugerbeskyttelse

Sidste opdatering: 04/03/2020

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.