Den originale sprogudgave af denne side spansk er blevet ændret for nylig. Den sprogudgave, du kigger på nu, er i øjeblikket ved at blive oversat af vores oversættere.
Følgende sprog: engelsk er allerede oversat.
Swipe to change

Rentesatser

Spanien
Indholdet er leveret af
European Judicial Network
Det Europæiske Retlige Netværk (på det civile og handelsretlige område)

1 Er der fastsat bestemmelser om lovbestemte renter i dette medlemsland? I bekræftende fald, hvordan defineres "lovbestemt rente" i dette medlemsland?

I Spanien er morarente et subsidiært middel til at kræve kompensation for misligholdelse af en betalingsforpligtelse, hvis parterne ikke har indgået en aftale herom. Spørgsmålet om morarenter reguleres af artikel 1108 i den civile lovbog (Código Civil), hvor det bestemmes, at den uopfyldte fordring skal betales kontant eller konverteres til et kontant beløb.

Der findes ikke nogen udtrykkelig definition af morarente.

Der findes dog forskellige typer morarente. Den mest almindelige type er ovennævnte, som er angivet i den civile lovbog. I andre forhold er der dog i loven fastsat specifikke renter, hvilket i mange tilfælde skyldes, at der anvendes en bestemt procentsats for morarenten. I tilfælde, hvor disse renter finder anvendelse, kan de også betragtes som en "morarente", for så vidt som de er fastsat ved lov. Eksempler:

Med hensyn til realkreditlån har lov 1/2013 af 14. maj 2013 revideret artikel 114 i lov om realkreditlån (Ley Hipotecaria), hvorved der fastsættes et loft for renten ved forsinket betaling i forbindelse med lån til køb af fast ejendom, hvor realkreditlånet er taget i selve boligen, til tre gange morarenten, dvs. for indeværende 9 %.

Lov om kreditaftaler med fast ejendom ændrede teksten til artikel 114, hvis nye ordlyd trådte i kraft den 16. juni 2019. Den fastsætter, at morarenten svarer til den ordinære rentesats plus 3 procentpoint i hele den periode, hvor der kan opkræves morarenter, i tilfælde af låne‑ eller kreditaftaler indgået af en fysisk person og garanteret ved pant i fast ejendom til beboelse. Morarenter kan under ingen omstændigheder kapitaliseres. Denne regel om morarenter kan ikke fraviges ved indgåelse af en modstridende aftale.

— I artikel 20, stk. 4, i lov 16/2011 om forbrugerkreditaftaler (Contratos de Crédito al Consumo) er der fastsat et loft på 2,5 gange morarenten for sådanne transaktioner.

— Ved artikel 7 i lov 3/2004 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner (lucha contra la morosidad en las operaciones mercantiles) fastsættes den morarente, som skyldner skal betale, til den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige finansieringsaktion inden den første dag i det pågældende kalenderhalvår, plus 8 procentpoint, medmindre andet er aftalt.

Den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sine væsentlige finansieringsaktioner, er den rentesats, der er anvendt ved transaktioner af denne art i forbindelse med licitationer til fast rente. Hvis en væsentlig finansieringsaktion gennemføres efter en licitationsprocedure med variabel rente, er denne rentesats den marginale rentesats, der er resultatet af den pågældende licitation.

Den morarente, der fastsættes ifølge dette punkt, anvendes i de seks måneder, der følger efter rentens fastsættelse.

— Med hensyn til forsikringskontrakter er der med artikel 20, stk. 4, i lov 50/1980 af 8. oktober 1980 om forsikringskontrakter (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) indført regler om forsinkelsesrenter ved forsikringsselskabers udbetaling af erstatning til personer i forbindelse med krav, som er dækket af forsikringskontrakter, de har underskrevet, idet der skal betales en årlig rente, som svarer til morarenten på det tidspunkt, hvor betalingen forfalder, plus 50 %, skønt retten dog ikke kan pålægge forsikringsselskabet en årlig rente på under 20 %, når der er gået to år efter indgivelsen af anmeldelsen, uden at der er betalt erstatning.

— Procesrente (interés procesal) som anført i artikel 576 i lov 1/2000 af 7. januar 2000 om civil retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), der bestemmer, at kreditor, når der i første instans er afsagt dom eller truffet afgørelse om, at der skal foretages kontant betaling, skal modtage en årlig rente svarende til morarenten forhøjet med 2 procentpoint eller en af parterne fastsat rente eller den rente, der er fastsat i en særlig lovbestemmelse.

2 I bekræftende fald, hvor stort er beløbet/hvor høj er rentesatsen, og hvad er retsgrundlaget herfor? Hvis der er fastsat forskellige satser for lovbestemte renter, under hvilke forhold og på hvilke betingelser finder disse i så fald anvendelse?

Renten fastsættes i budgetlovgivningen for hvert år.

For 2017 er renten fastsat i supplerende bestemmelse nr. 34 i lov 3/2017 af 27. juni 2017 om statsbudgettet (Presupuestos Generales del Estado) for 2017:

— 3,00 % i hele den periode, der er omfattet af budgettet.

— I samme periode er den morarente, som der henvises til i artikel 26 i lov 58/2003 af 17. december 2003 om skatteprocedurer, på 3,75 %.

— I samme periode er den morarente, som der henvises til i artikel 38, stk. 2, i almindelig lov 38/2003 af 17. november 2003 om subventioner, på 3,75 %.

Rentens udvikling offentliggøres af Spaniens nationalbank på følgende adresse:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/.

Som anført i svaret på ovenstående spørgsmål findes der forskellige typer morarente ud over den, der er fastlagt i artikel 1108 i den civile lovbog vedrørende erstatning for ubetalte økonomiske krav. Eksempler:

Med hensyn til realkreditlån har lov 1/2013 af 14. maj 2013 revideret artikel 114 i lov om realkreditlån, hvorved der fastsættes et loft for renten ved forsinket betaling i forbindelse med lån til køb af fast ejendom, hvor realkreditlånet er taget i selve boligen, til tre gange morarenten.

Lov om kreditaftaler med fast ejendom ændrede teksten til artikel 114, hvis nye ordlyd trådte i kraft den 16. juni 2019. Den fastsætter, at morarenten svarer til den ordinære rentesats plus 3 procentpoint i hele den periode, hvor der kan opkræves morarenter, i tilfælde af låne‑ eller kreditaftaler indgået af en fysisk person og garanteret ved pant i fast ejendom til beboelse. Morarenter kan under ingen omstændigheder kapitaliseres. Denne regel om morarenter kan ikke fraviges ved indgåelse af en modstridende aftale.

— I artikel 20, stk. 4, i lov 16/2011 om forbrugerkreditaftaler (Contratos de Crédito al Consumo) er der fastsat et loft på 2,5 gange morarenten for sådanne transaktioner.

— Ved artikel 7 i lov 3/2004 om bekæmpelse af forsinket betaling i handelstransaktioner fastsættes den morarente, som skyldner skal betale, til den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sin seneste væsentlige refinansieringsaktion inden den første dag i det pågældende kalenderhalvår, plus 8 procentpoint, medmindre der er indgået anden aftale om morarenten.

Den rentesats, som Den Europæiske Centralbank har anvendt i forbindelse med sine væsentlige refinansieringsaktioner, er den rentesats, der er anvendt ved transaktioner af denne art i forbindelse med licitationer til fast rente. Hvis en væsentlig refinansieringsaktion gennemføres efter en licitationsprocedure med variabel rente, er denne rentesats den marginale rentesats, der er resultatet af den pågældende licitation.

Den morarente, der fastlægges ifølge dette punkt, anvendes i de seks måneder, der følger efter rentens fastlæggelse.

— Med hensyn til forsikringskontrakter er der med artikel 20, stk. 4, i lov 50/1980 af 8. oktober 1980 om forsikringskontrakter (Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro) indført regler om forsinkelsesrenter ved forsikringsselskabers udbetaling af erstatning til personer i forbindelse med krav, som er dækket af forsikringskontrakter, de har underskrevet, idet der skal betales en årlig rente, som svarer til morarenten på det tidspunkt, hvor betalingen forfalder, plus 50 %, skønt retten dog ikke kan pålægge forsikringsselskabet en årlig rente på under 20 %, når der er gået to år efter indgivelsen af anmeldelsen, uden at der er betalt erstatning.

— Procesrente (interés procesal) som anført i artikel 576 i lov 1/2000 af 7. januar 2000 om civil retspleje (Ley de Enjuiciamiento Civil), der bestemmer, at kreditor, når der i første instans er afsagt dom eller truffet afgørelse om, at der skal foretages kontant betaling, skal modtage en årlig rente svarende til morarenten forhøjet med 2 procentpoint eller en af parterne fastsat rente eller den rente, der er fastsat i en særlig lovbestemmelse.

3 Findes der eventuelt yderligere oplysninger om, hvordan den lovbestemte rente beregnes?

Ja, oplysninger om renternes udvikling kan findes på den adresse, der er anført i svaret på ovenstående spørgsmål.

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres/.

4 Er der gratis onlineadgang til ovennævnte retsgrundlag?

Ja, på følgende adresse:

https://clientebancario.bde.es/pcb/es/menu-horizontal/productosservici/relacionados/tiposinteres.

Sidste opdatering: 19/08/2021

De nationale sprogudgaver af denne side vedligeholdes af EJN-kontaktpunkterne. Oversættelserne er lavet af Europa-Kommissionen. Eventuelle ændringer af originalen, som de kompetente nationale myndigheder har lavet, er muligvis ikke gengivet i oversættelserne. Hverken ERN eller Kommissionen påtager sig noget ansvar for oplysninger og data, der er indeholdt i eller henvises til i dette dokument. Med hensyn til de ophavsretlige regler i den medlemsstat, der er ansvarlig for nærværende side, henvises der til den juridiske meddelelse.