Επιτόκια

Αυστρία
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το νόμιμο επιτόκιο ρυθμίζεται στο άρθρο 1000 του αυστριακού αστικού κώδικα (allgemeines bürgerliches Gesetzbuch – ABGB), το επιτόκιο υπερημερίας ρυθμίζεται στο άρθρο 1333 του ABGB και, σε ό,τι αφορά τις σχετιζόμενες με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες δικαιοπραξίες μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, στο άρθρο 456 του κώδικα δικαίου επιχειρήσεων (Unternehmensgesetzbuch – UGB).

Το άρθρο 1000 του ABGB τυγχάνει εφαρμογής επί τόκων οι οποίοι «έχουν συμφωνηθεί χωρίς καθορισμό του ύψους τους ή προβλέπονται εκ του νόμου». Περαιτέρω, το άρθρο 1000 παράγραφος 2 του ABGB ρυθμίζει τις περιπτώσεις κατά τις οποίες μπορεί να απαιτηθεί ανατοκισμός των τόκων (τόκος τόκων).

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Σύμφωνα με το 1000 παράγραφος 1 του ABGB, το νόμιμο επιτόκιο ανέρχεται σε τέσσερα τοις εκατό ετησίως. Κατά το άρθρο 1333 παράγραφος 1 του ABGB σε συνδυασμό με το άρθρο 1000 παράγραφος 1 του ABGB, το ίδιο ισχύει και για το νόμιμο επιτόκιο υπερημερίας. Το εν λόγω επιτόκιο είναι εφαρμοστέο και στις περιπτώσεις μονομερώς επιχειρηματικών δικαιοπραξιών.

Στην περίπτωση των σχετιζόμενων με τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες δικαιοπραξιών μεταξύ επιχειρήσεων καθώς και μεταξύ επιχειρήσεων και νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, ισχύει, σε περίπτωση υπερημερίας στην εξόφληση χρηματικής απαίτησης, σύμφωνα με το άρθρο 456 του UGB, επιτόκιο υπερημερίας το οποίο αντιστοιχεί στο επονομαζόμενο βασικό επιτόκιο συν 9,2 εκατοστιαίες μονάδες. Κρίσιμο για το εκάστοτε εξάμηνο είναι το βασικό επιτόκιο που ισχύει την πρώτη ημερολογιακή ημέρα του οικείου εξαμήνου. Το βασικό επιτόκιο δημοσιεύεται στον δικτυακό τόπο της κεντρικής τράπεζας της Αυστρίας, στη διεύθυνση http://www.oenb.at, στην ενότητα «Allgemeines»/«Wichtige Zinssätze» (Γενικά / Σημαντικά επιτόκια).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Σύμφωνα με το άρθρο 1000 παράγραφος 2 του ABGB, ο δανειστής χρηματικής απαίτησης μπορεί να απαιτήσει την καταβολή τόκου τόκων όταν αυτό έχει συμφωνηθεί ρητά από τα μέρη. Ωστόσο, ακόμη και χωρίς τέτοια συμφωνία μεταξύ των μερών, μπορεί να απαιτηθεί η καταβολή τόκου τόκων, με επιτόκιο το οποίο προβλέπεται από τον νόμο και ανέρχεται σε τέσσερα τοις εκατό ετησίως, από την ημέρα της έναρξης της εκκρεμοδικίας (επίδοση της αγωγής στον εναγόμενο), εφόσον με την αγωγή ζητείται η επιδίκαση των καταβλητέων τόκων. Το αυστριακό δίκαιο δεν περιλαμβάνει γενική απαγόρευση του τόκου τόκων.

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Στις προαναφερόμενες διατάξεις του αυστριακού αστικού κώδικα και του κώδικα δικαίου επιχειρήσεων παρέχεται δωρεάν πρόσβαση από τον δικτυακό τόπο της Ομοσπονδιακής Καγκελαρίας (http://www.ris.bka.gv.at/). Για πρόσβαση στις εν λόγω διατάξεις, επιλέξτε τη βάση δεδομένων «Bundesrecht»/«Bundesrecht konsolidiert» (Ομοσπονδιακή νομοθεσία / Κωδικοποιημένη ομοσπονδιακή νομοθεσία).

Τελευταία επικαιροποίηση: 05/06/2023

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.