Επιτόκια

Βέλγιο
Περιεχόμενο που παρέχεται από
European Judicial Network
Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο (για αστικές και εμπορικές υποθέσεις)

1 Προβλέπεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο κράτος μέλος σας; Εάν ναι, πώς ορίζεται το «νόμιμο επιτόκιο» στο εν λόγω κράτος μέλος;

Το νόμιμο επιτόκιο είναι το ποσοστό με βάση το οποίο υπολογίζεται το επιπλέον ποσό που πρέπει να πληρωθεί από τον οφειλέτη ο οποίος δεν κατέβαλε εμπρόθεσμα τις οφειλές του.

2 Εάν ναι, ποιο είναι το ύψος/οι συντελεστές και η νομική του βάση; Εάν προβλέπονται διαφορετικοί συντελεστές νόμιμου επιτοκίου, ποιες συνθήκες και όροι ισχύουν;

Στις αστικές υποθέσεις (μεταξύ ιδιωτών ή μεταξύ ενός ιδιώτη και ενός εμπόρου), το νόμιμο επιτόκιο υπολογίζεται προσθέτοντας 2% στο 12μηνο διατραπεζικό επιτόκιο δανεισμού σε ευρώ (EURIBOR).

Οι εμπορικές συναλλαγές (συναλλαγές μεταξύ εμπόρων και/ή επιχειρήσεων) διέπονται από τον νόμο της 2/8/2002 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές. Το νόμιμο επιτόκιο εφαρμόζεται εκτός αν τα μέρη τα συναλλασσόμενα μέρη συμφώνησαν διαφορετικά (συμβατικό επιτόκιο).

3 Εάν χρειάζεται, υπάρχουν περαιτέρω διαθέσιμες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού του νόμιμου επιτοκίου;

Η εξαμηνιαία προσαρμογή του επιτοκίου που εφαρμόζεται στις εμπορικές συναλλαγές δημοσιεύεται στη Belgish Staatsblad (ιστότοπος: Belgisch staatsblad - Moniteur belge : http://www.ejustice.just.fgov.be)

Περισσότερες πληροφορίες υπάρχουν στον ιστότοπο της «Federale Overheidsdienst Economie» (ομοσπονδιακής δημόσιας υπηρεσίας για την οικονομία) (https://economie.fgov.be)

4 Υπάρχει ελεύθερη ηλεκτρονική πρόσβαση στη νομική βάση που αναφέρεται ανωτέρω;

Συμπληρωματικές πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν στον ιστότοπο «Federale Overheidsdienst Economie» (https://economie.fgov.be)

Τελευταία επικαιροποίηση: 10/01/2020

Την έκδοση αυτής της σελίδας στην εθνική γλώσσα διαχειρίζεται ο αντίστοιχος αρμόδιος επαφής του ΕΔΔ. Οι μεταφράσεις έχουν γίνει από την αρμόδια υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι τυχόν αλλαγές που επιφέρει η αρμόδια εθνική αρχή στο πρωτότυπο ενδέχεται να μην έχουν περιληφθεί ακόμα στις μεταφράσεις. Η Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Δικαστικό Δίκτυο δεν αναλαμβάνουν καμία απολύτως ευθύνη όσον αφορά πληροφορίες ή δεδομένα που περιέχονται ή αναφέρονται στο παρόν έγγραφο. Βλ. την ανακοίνωση νομικού περιεχομένου για τους κανόνες πνευματικής ιδιοκτησίας που ισχύουν στο κράτος μέλος που είναι αρμόδιο για την παρούσα σελίδα.